R45 a włą­cza­nie grz…
 
Notifications 
Cle­ar all 

R45 a włą­cza­nie grzałki


(@lordfalcon)
Nowy użyt­kow­nik
Dołą­czył: 2 lata temu
Posty: 1
Roz­po­czę­cie tema­tu  

Witaj­cie.

Dla­cze­go od 17.12 pom­pa włą­cza grzał­kę szczy­to­wą kie­dy ma ocho­tę mimo iż w R45 usta­wio­ną ma zgo­dę dopie­ro poni­żej ‑10*C?


Cytat
JarekRektor
(@jarekrektor)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 2 lata temu
Posty: 23
 

Witam.

Pro­szę tego typu spra­wę zgło­sić mailo­wo na serwis@fox-air.pro poda­jąc nume­ry seryj­ne pom­py.
Jeśli jest ste­row­nik FoxTO­UCH to pro­szę załą­czyć rów­nież zdję­cie nume­ru UID regulatora.

Wte­dy mamy moż­li­wość spraw­dze­nia usta­wień oraz aktu­ali­za­cji oprogramowania.

Pozdra­wiam


Odpo­wiedzCytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro