FoxTo­uch + 3 czujni…
 
Notifications 
Cle­ar all 

FoxTo­uch + 3 czuj­ni­ki i 2 obiegi


 Jar
(@jar)
Nowy użyt­kow­nik
Dołą­czył: 2 lata temu
Posty: 1
Roz­po­czę­cie tema­tu  

Witam

Mam do zmon­to­wa­nia zestaw BL 12–3 plus FoxTo­uch z 3 czuj­ni­ka­mi (zenętrz­ny nie liczę) + bufor + gru­pa pom­po­wa na 2 obie­gi z zaw. mie­sza­ją­cym+ CWU.

Jak to pod­łą­czyć, z cze­go zre­zy­gno­wać? Stan­dar­do­wo jeden idzie na CWU, dru­gi na bufor dół, trze­ci na pod­sta­wo­wy obieg, jed­nak w tym przy­pad­ku 2gi obieg z zawo­rem mie­sza­ją­cym zgła­sza uszko­dze­nie czuj­ni­ka i nie rusza.


Cytat
JarekRektor
(@jarekrektor)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 2 lata temu
Posty: 23
 

Witam ser­decz­nie.

Pro­szę zapo­znać się z fil­mem zamiesz­czo­nym w tym tema­cie:
https://www.forum-foxair.pro/community/foxair-foxtouch/sterownik-foxtouch-podlaczenia-elektryczne/#post-646

Od 3 minu­ty 45 sekun­dy jest wyja­śnio­ny temat czuj­ni­ków dla obie­gu bez­po­śred­nie­go, obie­gu mie­sza­cza oraz CWU.

W stan­dar­dzie, w dosta­wie są trzy czuj­ni­ki.
Jeże­li mają Pań­stwo obieg mie­sza­czo­wy, obieg CWU oraz bufor — wów­czas do bufo­ra pod­łą­cza­cie tyl­ko jeden czuj­nik BL — zacisk 47,48
Wów­czas jeden czuj­nik pozo­sta­je wol­ny i wyko­rzy­stu­je­my go dla obie­gu mieszacza.

This post was modi­fied 2 lata temu by Jare­kRek­tor

Odpo­wiedzCytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro