Kal­ku­la­tor doborowy…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Kal­ku­la­tor dobo­ro­wy FoxA­IR — opis


Damian Swiniarski
(@damian-swiniarski)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 1 rok temu
Posty: 6
Roz­po­czę­cie tema­tu  
  1. W celu dobo­ru urzą­dze­nia w pierw­szej kolej­no­ści musi­my wybrać sta­cję mete­oro­lo­gicz­ną przez wybra­nie odpo­wied­niej miej­sco­wo­ści na inte­rak­tyw­nej mapie Polski(1) lub przez wybra­nie mia­sta z roz­wi­ja­nej listy(2).
   (1)    (2)   

 

 

 

 1. Kolej­nym kro­kiem jest okre­śle­nie zapo­trze­bo­wa­nia ciepl­ne­go budyn­ku dla para­me­trów pro­jek­to­wych i tutaj mamy 3 moż­li­wo­ści wyboru.

Pierw­szy wybór „Pro­jek­to­we” umoż­li­wia wpi­sa­nie nam war­to­ści zapo­trze­bo­wa­nia ciepl­ne­go, któ­re znamy.

War­tość taką może­my zna­leźć m.in. w pro­jek­cie budow­la­nym, audy­cie ener­ge­tycz­nym lub osza­co­wać na pod­sta­wie infor­ma­cji o budyn­ku przy pomo­cy apli­ka­cji obli­cze­nio­wych np. Eko dom.

 

Dru­gi wybór „Sza­cun­ko­we wskaź­ni­ko­we” pozwa­la na osza­co­wa­nie zapo­trze­bo­wa­nia ciepl­ne­go na pod­sta­wie powierzch­ni użyt­ko­wej budyn­ku oraz wskaź­ni­ka strat cie­pła wyra­żo­ne­go w W/m^2

Do okre­śle­nia wskaź­ni­ka strat cie­pła posłu­żą nam przy­go­to­wa­ne goto­we przy­kła­dy war­to­ści dla róż­nych izo­la­cyj­no­ści ciepl­nych prze­gród budow­la­nych ana­li­zo­wa­ne­go budynku.

*War­to­ści poda­ne w tabe­li odno­szą się do budyn­ków znaj­du­ją­cych się w 3 stre­fie kli­ma­tycz­nej oraz tem­pe­ra­tu­ry w pomiesz­cze­niach 20stC. Przy zmia­nie tem­pe­ra­tu­ry w pomiesz­cze­niach oraz w zależ­no­ści od stre­fy kli­ma­tycz­nej war­tość zapo­trze­bo­wa­nia ciepl­ne­go może ulec zmianie.

Trze­ci wybór „Sza­cun­ko­we według zuży­cia pali­wa” pozwa­la na osza­co­wa­nie zapo­trze­bo­wa­nia ciepl­ne­go budyn­ku na pod­sta­wie aktu­al­ne­go źró­dła cie­pła oraz śred­nio­rocz­ne­go zuży­cia paliwa.

* Reko­men­du­je się obli­cze­nie zapo­trze­bo­wa­nia na cie­pło dla budyn­ku co naj­mniej dwoma/ trze­ma meto­da­mi. Jeże­li wycho­dzą duże roz­bież­no­ści w obli­cze­niach pomię­dzy meto­da­mi może ozna­czać to, że jeden ze spo­sób jest błęd­nie kal­ku­lo­wa­ny i w tym przy­pad­ku nale­ży zwe­ry­fi­ko­wać skąd wyni­ka ta różnica.

 

Pamię­taj!
Kal­ku­la­tor dobo­ro­wy nie może zastą­pić pro­jek­tu insta­la­cji grzew­czej z pom­pą cie­pła wyko­na­ne­go przez pro­jek­tan­ta z odpo­wied­ni­mi upraw­nie­nia­mi. Poda­ne war­to­ści są sza­cun­ko­we. FoxA­IR nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za błę­dy ukry­te w kal­ku­la­to­rze oraz za wszel­kie nega­tyw­ne skut­ki i stra­ty wyni­ka­ją­ce z jego użytkowania.

 

 1. Ana­li­za ener­ge­tycz­na budynku

a) Tem­pe­ra­tu­ra gra­nicz­na ogrze­wa­nia budynku

*Para­metr ten będzie miał wpływ na sza­cun­ko­we wyli­cze­nia ener­gii użytkowej

 

Przy­kład:

Tem­pe­ra­tu­ra graniczna

10°C — dom pasywny

12°C — bar­dzo dobrze zaizolowany

15°C — dobrze zaizolowany

20°C — bez izolacji

b) Tem­pe­ra­tu­ra w pomieszczeniach

*Para­metr ten będzie mia­ła wpływ na wyli­cze­nia war­to­ści zapo­trze­bo­wa­nia ciepl­ne­go oraz ener­gii użyt­ko­wej w przy­pad­ku wybo­ru „Sza­cun­ko­we wskaźnikowe”

c) Ilość mieszkańców

*Para­metr ten będzie mia­ła wpływ na wyli­cze­nia war­to­ści zapo­trze­bo­wa­nia ciepl­ne­go w przy­pad­ku wybo­ru „Sza­cun­ko­we wskaź­ni­ko­we” oraz wyli­cze­nia ener­gii użyt­ko­wej na cele CWU dla wszyst­kich spo­so­bów wyli­cza­nia zapo­trze­bo­wa­nia cieplnego.

d) Tem­pe­ra­tu­ra zasi­la­nia dla para­me­trów projektowych

Jest to jeden z waż­niej­szych para­me­trów do dobo­ru odpo­wied­nie­go urzą­dze­nia. Wybie­ra­my tutaj war­tość tem­pe­ra­tu­ry zasi­la­nia obie­gów grzew­czych dla para­me­trów pro­jek­to­wych. (Mak­sy­mal­na tem­pe­ra­tu­ra wody grzew­czej w insta­la­cji cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia do zacho­wa­nia kom­for­tu ciepl­ne­go w ogrze­wa­nych pomiesz­cze­niach przy niskich tem­pe­ra­tu­rach zewnętrznych)

e) Ste­ro­wa­nie tem­pe­ra­tu­rą zasi­la­nia oraz począ­tek krzy­wej grzewczej

Mamy tutaj moż­li­wość wybo­ru meto­dy regu­la­cji tem­pe­ra­tu­ry wody grzew­czej w insta­la­cji cen­tral­ne­go ogrzewania.

*Wybór meto­dy regu­la­cji oraz war­to­ści „Tem­pe­ra­tu­ra zasi­la­nia dla para­me­trów pro­jek­to­wych” i “Począ­tek krzy­wej grzew­czej” będzie miał wpływ na wyli­cze­nia sza­cun­ko­wej war­to­ści SCOP na cele CO.

 1. Rocz­na ana­li­za ener­ge­tycz­na budynku

Tabe­la zawie­ra wyli­czo­ną sza­cun­ko­wą war­tość ener­gii użyt­ko­wej na cele CO oraz CWU dla ana­li­zo­wa­nej inwestycji.

 

 1. War­to­ści SCOP oraz punk­tu biwalentnego

Tabe­le poka­zu­ją wyli­czo­ne war­to­ści punk­tu biwa­lent­ne­go oraz SCOP bez uwzględ­nie­nia grzał­ki elek­trycz­nej oraz z uwzględ­nie­niem grzał­ki elek­trycz­nej jako źró­dła szczytowego.

 1. Pro­po­no­wa­ny wybór pom­py ciepła

Wybór pro­po­no­wa­nej pom­py cie­pła opie­ra się na mini­mal­nej zale­ca­nej war­to­ści punk­tu biwa­lent­ne­go w zależ­no­ści od stre­fy klimatycznej.

ZALECANY MINIMALNY PUNKT BIWALENTNY

 
 

STREFA

TEMPERATURA PUNKTU
BIWALENTNEGO

 

I

-6

 

II

-7

 

III

-8

 

IV

-11

 

V

-13

 
 1. Gene­ro­wa­nie raportu

Kal­ku­la­tor umoż­li­wia wyge­ne­ro­wa­nie rapor­tu doborowego

Ist­nie­je rów­nież moż­li­wość wpi­sa­nia danych doty­czą­cych inwe­sty­cji, któ­re poja­wią się w raporcie.


Cytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro