Hot­By­pass FOX v2 ( …
 
Notifications 
Cle­ar all 

Hot­By­pass FOX v2 ( z dwo­ma czuj­ni­ka­mi )- zgło­sze­nie do ser­wi­su — co powin­no zawierać.


JarekRektor
(@jarekrektor)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 2 lata temu
Posty: 23
Roz­po­czę­cie tema­tu  

Hot­By­pass FOX posia­da sys­tem auto­dia­gno­sty­ki, któ­ry infor­mu­je o przy­czy­nach alar­mów i sygna­łów dźwiękowych.

W przy­pad­ku wystę­pu­ją­ce­go alar­mu, przed zgło­sze­niem do ser­wi­su należy:

- wypiąć zasi­lacz z płyt­ki głów­nej oraz zmie­rzyć jego napię­cie ( powin­no być ok. 15V w obwo­dzie otwar­tym, bez obciążenia )

- wypiąć aku­mu­la­tor z płyt­ki głów­nej i zmie­rzyć napię­cie ( nała­do­wa­ny aku­mu­la­tor powi­nien mieć napię­cie powy­żej 12V )

- wypiąć kost­kę z czuj­ni­ka­mi tem­pe­ra­tu­ry, spraw­dzić stan połą­czeń czuj­ni­ków w kost­ce, popra­wić, dokręcić

- koniecz­nie zwe­ry­fi­ko­wać miej­sce, w któ­rym doko­na­no prze­dłu­że­nia kabli czuj­ni­ków tem­pe­ra­tu­ry, popra­wić, ewen­tu­al­nie usu­nąć luzy i sła­be połą­cze­nia ( zale­ca­my prze­dłu­ża­nie kablem 2x0.75 mm² oraz kost­ki WAGO )

- wypiąć kost­kę od pomp­ki wody, spraw­dzić stan połą­czeń, popra­wić, dokręcić,

Po wyko­na­niu tych czyn­no­ści wpiąć ponow­nie w tej kolej­no­ści:
- kost­kę z czuj­ni­ka­mi tem­pe­ra­tu­ry
- kost­kę z pomp­ką wody
- aku­mu­la­tor
- zasi­lacz do płyt­ki i następ­nie do gniaz­da sieciowego

Jeśli alarm nadal występuje:

- wyjąć środ­ko­wą zwor­kę na 30 sekund ( lub wszyst­kie, jeśli jest wygod­niej )
- po 30 sekun­dach wpiąć ponownie

Jeśli alarm nadal występuje:

- nagrać krót­ki fil­mik, ok. 10 sekund, na któ­rym będzie widocz­ne miga­nie dio­dy oraz będzie sły­sza­ny alarm
- wyko­nać dokład­ne zdję­cie płyt­ki głów­nej wraz z pod­łą­cze­nia­mi
- wyko­nać zdję­cie, na któ­rym widocz­ny będzie sys­tem Hot­By­pass FOX
- jeśli to moż­li­we, wyko­nać zdję­cie spo­so­bu prze­dłu­że­nia czuj­ni­ków tem­pe­ra­tu­ry
- prze­słać fil­mik i zdję­cia wraz z opi­sem pomia­rów napięć na adres mailo­wy: serwis@fox-air.pro

W mailu pro­szę podać rów­nież numer seryj­ny pom­py cie­pła oraz peł­ne dane adre­so­we miej­sca mon­ta­żu sys­te­my Hot­By­pass Fox, jak rów­nież nr tele­fo­nu do kontaktu.


Cytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro