Hot­By­pass FOX — Sys…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Hot­By­pass FOX — Sys­tem antyzamrożeniowy.


JarekRektor
(@jarekrektor)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 2 lata temu
Posty: 23
Roz­po­czę­cie tema­tu  

Sys­tem anty­zam­ro­że­nio­wy Hot Bypass FOX słu­ży do ogra­ni­cze­nia moż­li­wo­ści zamar­z­nię­cia ukła­du z pom­pą cie­pła typu
mono­blok FoxAIR.

Pra­wi­dło­wy mon­taż i eks­plo­ata­cja są warun­ka­mi popraw­nej pra­cy urządzenia. 

Kolej­ność pod­łą­czeń do pły­ty głów­nej Hot­By­pas­sa wyglą­da następująco:

1. czuj­ni­ki tem­pe­ra­tu­ry ( pole­ca­my prze­dłu­że­nie prze­wo­dem 2 x 0.75 mm² na złącz­kach WAGO )
2. pod­łą­cza­my pomp­kę
3. pod­łą­cza­my aku­mu­la­tor
4. i jako ostat­ni pod­łą­cza­my zasi­lacz do płyt­ki i do gniazd­ka 230V

Zwró­cić uwa­gę na pola­ry­za­cję pod­łą­czeń, błęd­ne pod­łą­cze­nie będzie powo­do­wa­ło sygnał błędu.

Moż­na spo­tkać dwie wer­sje Hot­By­pass Fox, v2 — naj­now­sza, v1 — poprzednia. :

Pod­łą­cze­nie dla Hot­By­pass v2.

 

Pod­łą­cze­nie dla Hot­By­pass v1.

Nale­ży zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę aby:

- pra­wi­dło­wo zamon­to­wać zawór kla­po­wy — nakręt­ką do góry i strzał­ką zawsze w stro­nę przepływu

1. jeśli na powro­cie — strzał­ką w stro­nę pom­py — zale­ca­ny sposób

2. jeśli na zasi­la­niu — strzał­ką w stro­nę bufora

Czuj­nik T1 mon­tu­je­my na zewnątrz, w cie­niu, gdyż ma on mie­rzyć fak­tycz­ną tem­pe­ra­tu­rę zewnętrz­ną.
Czuj­nik T2 mon­tu­je­my na dobrze prze­wo­dzą­cym cie­pło ele­men­cie np. na śru­bun­ku zasi­la­nia, pod war­stwą izolacji!

Pomp­ka powin­na znaj­do­wać się przed zawo­rem kla­po­wym, w pozy­cji pozio­mej.
Wąż przy­łą­cze­nio­wy pom­py powi­nien znaj­do­wać się poni­żej pozio­mu głów­nej rury, co umoż­li­wi bez­pro­ble­mo­we odpo­wie­trze­nie się układu.

Nie­do­zwo­lo­ny jest mon­taż pomp­ką do góry!

W celu zapo­zna­nia się z tym pro­duk­tem zachę­ca­my do obej­rze­nia fil­mu na YT:

 

 

Waż­ne, aby pozo­sta­wić WŁĄCZONY sys­tem Hot Bypass FOX na czas kie­dy pom­pa nie pra­cu­je! Np. jeśli zosta­ła zamon­to­wa­na i cze­ka na odbiór, pierw­sze uru­cho­mie­nie itp. Hot Bypass zosta­wia­my włą­czo­ny aby nie dopu­ścić do zamar­z­nię­cia skra­pla­cza jed­nost­ki zewnętrznej!

Sys­tem HOT BYPASS FOX wypo­sa­żo­ny jest w auto­dia­gno­sty­kę błę­dów.
Spo­sób
sygna­li­za­cji błę­dów przez dio­dę LED jest nastę­pu­ją­cy:
Sekwen­cja roz­po­czy­na się krót­kim sygna­łem dźwię­ko­wym po któ­rym nastę­pu­je kolej­no 8
bły­sków dio­dy LED. Każ­dy impuls świetl­ny repre­zen­tu­je stan kolej­ne­go błę­du. Jeśli dio­da
świe­ci kró­cej (obser­wo­wa­na mniej­sza inten­syw­ność) to dany błąd nie wystę­pu­je. Jeże­li
poja­wi się dłuż­szy impuls (obser­wo­wa­na więk­sza inten­syw­ność) to dany błąd występuje.

Lista błę­dów:
1. Błąd wykry­cia zwar­cia na złą­czu pom­py. Napię­cie nie jest poda­wa­ne na pom­pę.
2. Błąd wykry­cia roz­war­cia na złą­czu pom­py. Napię­cie jest wyste­ro­wa­ne.
3. Błąd niskie­go sta­nu napię­cia aku­mu­la­to­ra poni­żej 10.5V. Ten błąd wyłą­cza pra­cę
pom­py.
4. Błąd za wyso­kie­go napię­cia wej­ścio­we­go powy­żej 14.75V. Ten błąd ma cha­rak­ter
infor­ma­cyj­ny.
5. Uszko­dze­nie czuj­ni­ka tem­pe­ra­tu­ry. Ten błąd jest sygna­li­zo­wa­ny gdy zmie­rzo­na
tem­pe­ra­tu­ra jest poni­żej ‑10°C lub powy­żej 75°C
6. Zmie­rzo­na tem­pe­ra­tu­ra jest poni­żej ‑10 °C.
7. Zmie­rzo­na tem­pe­ra­tu­ra jest powy­żej 75 °C.
8. Wykry­cie przeciążenia/zwarcia na wyj­ściu ste­ru­ją­cym pompy.


Cytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro