Błę­dy pod­czas monta…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Błę­dy pod­czas mon­ta­żu i uru­cho­mie­nia sys­te­mu Hot­By­pass Fox — cze­go unikać?


JarekRektor
(@jarekrektor)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 2 lata temu
Posty: 23
Roz­po­czę­cie tema­tu  

Naj­częst­sze błę­dy pod­czas mon­ta­żu i uru­cho­mie­nia sys­te­mu Hot­By­pass Fox:

 

1. Nie­pra­wi­dło­we prze­dłu­że­nie czuj­ni­ków tem­pe­ra­tu­ry — NAJCZĘSTSZA przy­czy­na alar­mów sys­te­mu Hot­By­pass Fox!

- uży­cie nie­od­po­wied­nie­go prze­wo­du, o zbyt małym prze­kro­ju — może powo­do­wać sko­ki rezy­stan­cji co zosta­je roz­po­zna­ne jako skok tem­pe­ra­tu­ry i spo­wo­do­wać alarm systemu,

- nie­pra­wi­dło­we prze­dłu­że­nie prze­wo­dów, skrę­ca­nie, izo­la­cja nie­od­po­wied­nią taśmą — może powo­do­wać sko­ki rezy­stan­cji co zosta­je roz­po­zna­ne jako skok tem­pe­ra­tu­ry i spo­wo­do­wać alarm systemu,

- prze­dłu­ża­nie czuj­ni­ków przy włą­czo­nym zasi­la­niu sys­te­mu — może spo­wo­do­wać zwar­cie i uszko­dze­nie pły­ty głów­nej sys­te­mu oraz alarm.

Przy­po­mi­na­my, że w celu prze­dłu­że­nia czuj­ni­ków tem­pe­ra­tu­ry nale­ży użyć kabla o prze­kro­ju prze­wo­dów 2x0.75 mm² oraz złą­czek WAGO.

Wszel­kie pra­ce przy Hot­By­pass Fox, takie jak prze­dłu­ża­nie prze­wo­dów czuj­ni­ków tem­pe­ra­tu­ry powin­ny być wyko­ny­wa­ne przy odłą­czo­nym zasi­la­niu sys­te­mu, tj. odłą­czo­nym zasi­la­czu i odłą­czo­nym akumulatorze!

Jeśli po mon­ta­żu sys­te­mu poja­wia się alarm, nale­ży w pierw­szej kolej­no­ści spraw­dzić popraw­ność pod­łą­cze­nia i prze­dłu­że­nia czuj­ni­ków temperatury!

2. Mon­taż skrzyn­ki aku­mu­la­to­rem w dół — kle­my aku­mu­la­to­ra powin­ny znaj­do­wać się u góry, aby nie doszło do wycie­ku czynnika

 

3. Pomy­lo­na pola­ry­za­cja i pod­łą­cze­nie zasi­la­nia w nie­od­po­wied­niej kolejności.

Przy­po­mi­na­my o zwró­ce­niu szcze­gól­nej uwa­gi pod­czas mon­ta­żu wty­czek, aby nie pomy­lić pola­ry­za­cji aku­mu­la­to­ra, zasi­la­cza czy pomp­ki wody.

Nato­miast pra­wi­dło­wa kolej­ność pod­łą­cza­nia zasi­la­nia to:
1. aku­mu­la­tor
2. zasi­lacz

Odwrot­na kolej­ność może spo­wo­do­wać uszko­dze­nie płytki.

4. Mon­taż i pozo­sta­wie­nie Hot­By­pass Fox z odłą­czo­nym zasilaczem.

Błę­dem jest pozo­sta­wie­nie sys­te­mu z odłą­czo­nym zasi­la­czem np. do cza­su uru­cho­mie­nia przez ser­wis, lub odłą­cza­nie same­go zasi­la­cza przez użyt­kow­ni­ka.
Docho­dzi wte­dy do roz­ła­do­wy­wa­nia aku­mu­la­to­ra, co może dopro­wa­dzić do nad­mier­ne­go roz­ła­do­wa­nia i uru­cho­mi się alarm.
Poni­żej napię­cia aku­mu­la­to­ra 11V wyzwa­la­ny jest alarm o nad­mier­nym roz­ła­do­wa­niu aku­mu­la­to­ra. Nale­ży wte­dy pod­łą­czyć zasi­lacz w celu nała­do­wa­nia aku­mu­la­to­ra i po nała­do­wa­niu zre­se­to­wać błąd poprzez wyję­cie zwor­ki nr 2 na złą­czu SW1 na kil­ka minut. Po wpię­ciu zwor­ki na swo­je miej­sce alarm zosta­nie wyłą­czo­ny.
Na czas łado­wa­nia aku­mu­la­to­ra moż­na rów­nież wyci­szyć alarm poprzez wyję­cie zwor­ki nr 3 na złą­czu SW1. Po nała­do­wa­niu i rese­cie błę­du zwor­kę umie­ścić na swo­im miejscu.

5. Błęd­ny mon­taż węży­ka i pomp­ki obiegowej.

Przy­po­mi­na­my, że pomp­ka powin­na być zamon­to­wa­na zawsze pozio­mo, aby nie doszło do zatar­cia wir­ni­ka.
Wężyk nato­miast naj­le­piej jeśli zamon­to­wa­ny jest w dol­nej czę­ści sys­te­mu. Kie­dy zamon­to­wa­ny jest w gór­nej czę­ści, może gro­ma­dzić się tam powie­trze z instalacji.


Cytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro