Alar­my, sygna­ły dźw…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Alar­my, sygna­ły dźwię­ko­we- przy­czy­ny, usu­wa­nie błę­dów, reset Hot­By­pass FOX !


JarekRektor
(@jarekrektor)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 1 rok temu
Posty: 23
Roz­po­czę­cie tema­tu  

Sys­tem anty­zam­ro­że­nio­wy Hot­By­pass FOX posia­da sys­tem auto­dia­gno­sty­ki, któ­ry wykry­wa błę­dy i sygna­li­zu­je je sygna­ła­mi dźwię­ko­wy­mi oraz diodą.

Naj­częst­szą przy­czy­ną alar­mów i sygna­łów dźwię­ko­wych jest nie­fa­cho­we prze­dłu­że­nie prze­wo­dów czuj­ni­ków tem­pe­ra­tu­ry oraz nad­mier­nie roz­ła­do­wa­ny aku­mu­la­tor, poni­żej 11V.

Pierw­szą czyn­no­ścią jaką nale­ży wyko­nać jest odłą­cze­nie zasi­la­cza z gniaz­da sie­cio­we­go i odłą­cze­nie aku­mu­la­to­ra od płyt­ki. Następ­nie mie­rzy­my napię­cie aku­mu­la­to­ra oraz spraw­dza­my jakość połą­czeń, rodzaj uży­te­go kabla do prze­dłu­że­nia czuj­ni­ków tem­pe­ra­tu­ry oraz samo połą­cze­nie. Zale­ca się kost­ki WAGO oraz kabel 2x0.75 mm²

 

1. nie­pra­wi­dło­we, nie­fa­cho­we prze­dłu­że­nie prze­wo­dów czuj­ni­ków tem­pe­ra­tu­ry — co powo­du­je sko­ki rezy­stan­cji — co sys­tem roz­po­zna­je jako sko­ki tem­pe­ra­tu­ry i może wywo­łać błąd oraz uru­cho­mić alarm.

Jako pierw­sze nale­ży spraw­dzić popraw­ność pod­łą­czeń czuj­ni­ków do wtycz­ki oraz spraw­dzić jakość połą­cze­nia pod­czas prze­dłu­ża­nia czuj­ni­ków tem­pe­ra­tu­ry.
Jest to naj­częst­szy pro­blem i w więk­szo­ści przy­pad­ków poma­ga popra­wa połą­czeń lub wymia­na kabla czuj­ni­ka na 2x0.75 mm² oraz zasto­so­wa­nie złą­czek WAGO.

Aby usu­nąć alarm nale­ży odpiąć zasi­lacz z gniaz­da sie­cio­we­go, odłą­czyć aku­mu­la­tor z płyt­ki, zwe­ry­fi­ko­wać i popra­wić połączenia/wymienić prze­wód. Po popra­wie jako­ści prze­dłu­że­nia czuj­ni­ków, pod­łą­cza­my czuj­ni­ki, następ­nie aku­mu­la­tor i na koń­cu zasi­lacz do gniaz­da.
Jeśli powo­dem alar­mu były czuj­ni­ki, po ich wery­fi­ka­cji i popra­wie alarm auto­ma­tycz­nie powi­nien ustąpić.

2. zamia­na czuj­ni­ków tem­pe­ra­tu­ry lub mon­taż w złym miej­scu ( dla wer­sji z dwo­ma czuj­ni­ka­mi v2. )

Pamię­taj­my, że czuj­nik T1 to czuj­nik tem­pe­ra­tu­ry zewnętrz­nej, a czuj­nik T2 to czuj­nik tem­pe­ra­tu­ry wody w insta­la­cji.
Ich odwrot­ne pod­łą­cze­nie będzie powo­do­wać nie­pra­wi­dło­wą pra­cę oraz alarmy.

 

3. Aku­mu­la­tor o napię­ciu poni­żej 11V.

Zda­rza się, że aku­mu­la­tor posia­da napię­cie zmie­rzo­ne poni­żej 11V. ( kie­dy np. ktoś odłą­czy zasi­lacz z gniaz­da sie­cio­we­go! )
Wte­dy sys­tem zare­je­stru­je błąd roz­ła­do­wa­ne­go aku­mu­la­to­ra i wyzwo­li sygnał dźwiękowy.

War­to wte­dy odpiąć zasi­lacz z płyt­ki i zmie­rzyć napię­cie zasi­la­cza pod­łą­czo­ne­go do gniaz­da sie­cio­we­go.
Napię­cie powin­no oscy­lo­wać w oko­li­cach 15V.

War­to rów­nież zmie­rzyć napię­cie na kle­mach aku­mu­la­to­ra, któ­re po pod­łą­cze­niu zasi­la­cza powin­no być ok. 0.5–1V wyż­sze niż napię­cie odłą­czo­ne­go aku­mu­la­to­ra ( wte­dy wystę­pu­je łado­wa­nie, regu­lo­wa­ne przez kon­tro­ler łado­wa­nia )
Pod­łą­cza­jąc zasi­lacz, po pew­nym cza­sie aku­mu­la­tor zosta­nie nała­do­wa­ny, a zmie­rzo­ne napię­cie będzie w oko­li­cach 13V.

Pozo­sta­nie reset alar­mu. ( dla wer­sji z dwo­ma czuj­ni­ka­mi v2. )
Aby to wyko­nać nale­ży wypiąć na 30 sekund zwor­kę nr 2 w złą­czu SW1.
Po ponow­nym wpię­ciu zwor­ki alarm zosta­nie wyłączony.

 

Wyci­sze­nie sygna­łu dźwiękowego:

Dla wer­sji z dwo­ma czuj­ni­ka­mi v.2:

W przy­pad­ku potrze­by wyci­sze­nia sygna­łu aku­stycz­ne­go (np. do momen­tu przy­jaz­du tech­ni­ka), ist­nie­je moż­li­wość
wyłą­cze­nia brzęcz­ka poprzez wyję­cie zwor­ki nr 3 na złą­czu SW1.
Reset błę­dów moż­li­wy jest przez wyję­cie na 30 sekund zwor­ki nr 2 na złą­czu SW1 (pod warun­kiem, że przy­czy­na
zosta­ła usunięta).

Dla wer­sji z jed­nym czuj­ni­kiem v.1:

W przy­pad­ku potrze­by wyci­sze­nia sygna­łu aku­stycz­ne­go (np. do momen­tu przy­jaz­du tech­ni­ka), ist­nie­je moż­li­wość
wyci­sze­nia brzęcz­ka poprzez nakle­je­nie kawał­ka taśmy izolacyjnej.

Sygna­li­za­cja błę­dów dla wer­sji v.2 z dwo­ma czujnikami:

 

Sygna­li­za­cja błę­dów dla wer­sji v.1 z jed­nym czujnikiem:


Cytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro