Notifications 
Cle­ar all 

Wytycz­ne insta­la­cyj­ne FoxAIR


JarekRektor
(@jarekrektor)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 2 lata temu
Posty: 23
Roz­po­czę­cie tema­tu  

Pro­szę zapo­znać się z wytycz­ny­mi mon­ta­żo­wy­mi jakie trze­ba speł­nić pod­czas mon­ta­żu pomp cie­pła FoxAIR.

Link poni­żej:
https://www.forum-foxair.pro/wp-content/uploads/2023/01/Wytyczne-instalacyjne-dla-pompy-ciepla-GREEN-LINE_ver.-1.0.pdf


Cytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro