Notifications 
Cle­ar all 

FoxA­IR pod­łą­cze­nia elek­trycz­ne w pom­pach cie­pła GREEN LINE i BLUE LINE


JarekRektor
(@jarekrektor)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 2 lata temu
Posty: 23
Roz­po­czę­cie tema­tu  

Poni­żej przed­sta­wia­my pod­łą­cze­nia elek­trycz­ne jakie moż­na spo­tkać w naszych pom­pach cie­pła FoxAIR.

W zależ­no­ści od mode­lu oraz mocy pom­py cie­pła moż­na spo­tkać róż­ne rodza­je podłączeń.

Pod­łą­cze­nia te mają zasto­so­wa­nie w momen­cie kie­dy pom­pa reali­zu­je auto­ma­ty­kę i wypo­sa­żo­na jest w ste­row­nik ser­wi­so­wy ( nie FoxTOUCH ).

Waż­ne aby pod­czas pod­łą­cza­nia czuj­ni­ka tem­pe­ra­tu­ry zasob­ni­ka CWU ( pole TT ) USUNĄĆ fabrycz­ny rezy­stor, któ­ry może wystę­po­wać w dwóch wer­sjach: bez­po­śred­nio lub na dodat­ko­wej wtycz­ce ( prze­wód bia­ły i żół­ty ).
W złą­czu BT rezy­stor zostawiamy.

W złą­czach pomp cie­pła FoxA­IR może­my zastać rów­nież pod­łą­czo­ną wtycz­kę do goto­wych modu­łów hydrau­licz­nych, któ­rą rów­nież nale­ży usu­nąć, aby móc pod­łą­czyć wła­sne przewody:

 

Poni­żej rodza­je pod­łą­czeń elek­trycz­nych w pom­pach cie­pła FoxA­IR w zależ­no­ści od modelu:

1. Pom­py jednofazowe:

17- sta­ła faza 230V siłow­ni­ka zawo­ru prze­łą­cza­ją­ce­go CO/CWU 
18- faza obro­tu 230V siłow­ni­ka zawo­ru prze­łą­cza­ją­ce­go CO/CWU 
19- neu­tral­ny N siłow­ni­ka zawo­ru prze­łą­cza­ją­ce­go CO/CWU

20- neu­tral­ny N dla pomp­ki CWU w przy­pad­ku pod­grze­wa­cza cie­płej wody bez wężow­ni­cy (łado­wa­ne­go war­stwo­wo z uży­ciem np. wymien­ni­ka pły­to­we­go)
21- faza 230V dla pomp­ki CWU w przy­pad­ku pod­grze­wa­cza cie­płej wody bez wężow­ni­cy (łado­wa­ne­go war­stwo­wo z uży­ciem np. wymien­ni­ka pły­to­we­go). Napię­cie poja­wia się w momen­cie prze­łą­cze­nia się pom­py w tryb reali­za­cji CWU.

22- faza 230V zasi­la­ją­ca stycz­nik insta­la­cyj­ny dla pierw­sze­go stop­nia szczy­to­we­go źró­dła cie­pła np. grzał­ki 
23- wspól­ny neu­tral­ny N dla obu stop­ni szczy­to­we­go źró­dła cie­pła
25- faza 230V zasi­la­ją­ca stycz­nik insta­la­cyj­ny dla dru­gie­go stop­nia szczy­to­we­go źró­dła cie­pła np. grzałki 

11 i 12- pod­łą­cze­nie czuj­ni­ka tem­pe­ra­tu­ry pod­grze­wa­cza CWU (wycią­ga­my fabrycz­ny rezy­stor)
13 i 14- pod­łą­cze­nie czuj­ni­ka tem­pe­ra­tu­ry bufo­ra (naj­czę­ściej nie­wy­ko­rzy­sty­wa­ne — pom­pa regu­lu­je swo­ją pra­cą mie­rząc tem­pe­ra­tu­rę na wlo­cie i wylocie)

15- RS485+ do pod­łą­cze­nia FoxTO­UCH
16- RS485- do pod­łą­cze­nia FoxTOUCH

 

2. Pom­py trójfazowe:

24- faza obro­tu 230V siłow­ni­ka zawo­ru prze­łą­cza­ją­ce­go CO/CWU ( sta­łą fazę siłow­ni­ka pod­łą­cza­my np. do jed­nej z faz RST zasi­la­nia pom­py )
25- neu­tral­ny N siłow­ni­ka zawo­ru prze­łą­cza­ją­ce­go CO/CWU

26- neu­tral­ny N dla pomp­ki CWU w przy­pad­ku pod­grze­wa­cza cie­płej wody bez wężow­ni­cy (łado­wa­ne­go war­stwo­wo z uży­ciem np. wymien­ni­ka pły­to­we­go)
27- faza 230V dla pomp­ki CWU w przy­pad­ku pod­grze­wa­cza cie­płej wody bez wężow­ni­cy (łado­wa­ne­go war­stwo­wo z uży­ciem np. wymien­ni­ka pły­to­we­go). Napię­cie poja­wia się w momen­cie prze­łą­cze­nia się pom­py w tryb reali­za­cji CWU.

28- faza 230V zasi­la­ją­ca stycz­nik insta­la­cyj­ny dla pierw­sze­go stop­nia szczy­to­we­go źró­dła cie­pła np. grzał­ki 
29- neu­tral­ny N dla szczy­to­we­go źró­dła cie­pła
30- neu­tral­ny N dla szczy­to­we­go źró­dła cie­pła
31- faza 230V zasi­la­ją­ca stycz­nik insta­la­cyj­ny dla dru­gie­go stop­nia szczy­to­we­go źró­dła cie­pła np. grzałki 

32- neu­tral­ny N dla grzał­ki w pod­grze­wa­czu CWU
33- faza 230V zasi­la­ją­ca stycz­nik insta­la­cyj­ny dla grzał­ki w pod­grze­wa­czu CWU

11 i 12- pod­łą­cze­nie czuj­ni­ka tem­pe­ra­tu­ry pod­grze­wa­cza CWU (wycią­ga­my fabrycz­ny rezy­stor)
13 i 14- pod­łą­cze­nie czuj­ni­ka tem­pe­ra­tu­ry bufo­ra (naj­czę­ściej nie­wy­ko­rzy­sty­wa­ne — pom­pa regu­lu­je swo­ją pra­cą mie­rząc tem­pe­ra­tu­rę na wlo­cie i wylocie)

15- RS485+ do pod­łą­cze­nia FoxTO­UCH
16- RS485- do pod­łą­cze­nia FoxTOUCH

 

15- sta­ła faza 230V siłow­ni­ka zawo­ru prze­łą­cza­ją­ce­go CO/CWU 
16- faza obro­tu 230V siłow­ni­ka zawo­ru prze­łą­cza­ją­ce­go CO/CWU 
17- neu­tral­ny N siłow­ni­ka zawo­ru prze­łą­cza­ją­ce­go CO/CWU

18- neu­tral­ny N dla pomp­ki CWU w przy­pad­ku pod­grze­wa­cza cie­płej wody bez wężow­ni­cy (łado­wa­ne­go war­stwo­wo z uży­ciem np. wymien­ni­ka pły­to­we­go)
19- faza 230V dla pomp­ki CWU w przy­pad­ku pod­grze­wa­cza cie­płej wody bez wężow­ni­cy (łado­wa­ne­go war­stwo­wo z uży­ciem np. wymien­ni­ka pły­to­we­go). Napię­cie poja­wia się w momen­cie prze­łą­cze­nia się pom­py w tryb reali­za­cji CWU.

20- faza 230V zasi­la­ją­ca stycz­nik insta­la­cyj­ny dla pierw­sze­go stop­nia szczy­to­we­go źró­dła cie­pła np. grzał­ki
21- neu­tral­ny N dla szczy­to­we­go źró­dła cie­pła
22- neu­tral­ny N dla szczy­to­we­go źró­dła cie­pła
23- faza 230V zasi­la­ją­ca stycz­nik insta­la­cyj­ny dla dru­gie­go stop­nia szczy­to­we­go źró­dła cie­pła np. grzałki 

24- neu­tral­ny N dla grzał­ki w pod­grze­wa­czu CWU
25- faza 230V zasi­la­ją­ca stycz­nik insta­la­cyj­ny dla grzał­ki w pod­grze­wa­czu CWU

26- sygnał dla pomp­ki obie­go­wej za wymien­ni­kiem pły­to­wym (mię­dzy wymien­ni­kiem a np. zawo­rem prze­łą­cza­ją­cym 3D) — NIE dla pomp­ki za buforem

9 i 10- pod­łą­cze­nie czuj­ni­ka tem­pe­ra­tu­ry pod­grze­wa­cza CWU (wycią­ga­my fabrycz­ny rezy­stor)
11 i 12- pod­łą­cze­nie czuj­ni­ka tem­pe­ra­tu­ry bufo­ra (naj­czę­ściej nie­wy­ko­rzy­sty­wa­ne — pom­pa regu­lu­je swo­ją pra­cą mie­rząc tem­pe­ra­tu­rę na wlo­cie i wylocie)

13- RS485+ do pod­łą­cze­nia FoxTO­UCH
14- RS485- do pod­łą­cze­nia FoxTOUCH


Cytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro