Usta­wia­nie krzywej …
 
Notifications 
Cle­ar all 

Usta­wia­nie krzy­wej grzew­czej — ste­row­nik roz­sze­rzo­ny FoxTOUCH


Damian Swiniarski
(@damian-swiniarski)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 2 lata temu
Posty: 6
Roz­po­czę­cie tema­tu  

Krzy­wa grzew­cza jest to zależ­ność tem­pe­ra­tu­ry wody grzew­czej zasi­la­ją­cej układ cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia wzglę­dem tem­pe­ra­tu­ry powie­trza zewnętrz­ne­go. Auto­ma­ty­ka pom­py cie­pła dosto­so­wu­je tem­pe­ra­tu­rę wody grzew­czej do potrzeb grzew­czych budyn­ku, tak aby mini­ma­li­zo­wać kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne przy jed­no­cze­snym zapew­nie­niu użyt­kow­ni­ko­wi kom­for­tu ciepl­ne­go w pomiesz­cze­niach. Dla przy­kła­du, w sytu­acji w któ­rej źró­dłem cie­pła w ogrze­wa­nych pomiesz­cze­niach będą grzej­ni­ki i tem­pe­ra­tu­ra zewnętrz­na będzie wyno­sić ‑20℃ pom­pa cie­pła będzie pra­co­wać z więk­szą wydaj­no­ścią aby zapew­nić odpo­wied­niej jako­ści para­metr wody grzew­czej, np. 55℃ i tym samym zapew­nić kom­fort użyt­kow­ni­ko­wi. W sytu­acji w któ­rej tem­pe­ra­tu­ra zewnętrz­na będzie rosnąć i wynie­sie np. 0℃ wów­czas bez jakich­kol­wiek zmian w para­me­trach tem­pe­ra­tu­ry zasi­la­nia pom­pa cie­pła samo­czyn­nie obni­ży tem­pe­ra­tu­rę wody grzew­czej np. do 40℃.

W ste­row­ni­ku roz­sze­rzo­nym FoxTo­uch ist­nie­ją dwa spo­so­by regu­la­cji tem­pe­ra­tu­rą zada­ną cen­tral­ne­go ogrzewania.

1) Sta­ło­war­to­ścio­wa — sta­ła war­tość tem­pe­ra­tu­ry zada­nej wody grzewczej

2) Krzy­wa grzew­cza — tem­pe­ra­tu­ra zada­na wody grzew­czej zależ­na od tem­pe­ra­tu­ry zewnętrznej

1.1 Usta­wie­nie krzy­wej grzew­czej, ste­row­nik roz­bu­do­wa­ny FoxTouch.

  1. Na ekra­nie głów­nym wybie­ra­my obieg grzew­czy w któ­rym usta­wia­my krzy­wą grzewczą.

  1. W następ­nym kro­ku wybie­ra­my przy­cisk ustawień.

 

  1. Usta­wia­my meto­dę regu­la­cji na „Pogo­do­wa” oraz kli­ka­my w „Krzy­wa grzewcza”

  1. Następ­nie nale­ży usta­wić para­me­try krzy­wej grzew­czej, tj. „Nachy­le­nie” oraz „Prze­su­nię­cie”, tak, aby przy moż­li­wie naj­niż­szej tem­pe­ra­tu­rze wody grzew­czej zapew­nić kom­fort ciepl­ny w pomieszczeniach.

Przy­kła­do­we nasta­wy krzy­wej grzew­czej na potrze­by insta­la­cji ogrze­wa­nia grzejnikami:

Przy­kła­do­we nasta­wy krzy­wej grzew­czej na potrze­by insta­la­cji ogrze­wa­nia podłogowego:

Wska­zów­ki przy wybo­rze odpo­wied­niej krzy­wej grzewczej:

- jeże­li przy spa­da­ją­cej tem­pe­ra­tu­rze zewnętrz­nej tem­pe­ra­tu­ra pomiesz­cze­nia wzra­sta, to war­tość wybra­nej krzy­wej grzew­czej jest zbyt wysoka,

- jeśli przy spa­da­ją­cej tem­pe­ra­tu­rze zewnętrz­nej spa­da rów­nież tem­pe­ra­tu­ra w pomiesz­cze­niu, to war­tość wybra­nej krzy­wej grzew­czej jest zbyt niska,

- jeśli pod­czas mroź­nej pogo­dy tem­pe­ra­tu­ra poko­jo­wa jest odpo­wied­nia a w cza­sie ocie­ple­nia jest zbyt niska — zale­ca się zwięk­szyć para­metr Prze­su­nię­cie krzy­wej grzew­czej i wybrać niż­szą krzy­wą grzewczą,

- jeśli pod­czas mroź­nej pogo­dy tem­pe­ra­tu­ra poko­jo­wa jest zbyt niska a w cza­sie ocie­ple­nia jest zbyt wyso­ka — zale­ca się zmniej­szyć para­metr Prze­su­nię­cie krzy­wej grzew­czej i wybrać wyż­szą krzy­wą grzewczą.


Cytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro