Pod­łą­cze­nie sterowa…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Pod­łą­cze­nie ste­ro­wa­nia grzał­ka­mi do pomp FoxAIR.


JarekRektor
(@jarekrektor)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 2 lata temu
Posty: 23
Roz­po­czę­cie tema­tu  

W przy­pad­ku kie­dy posia­da­my tyl­ko ste­row­nik ser­wi­so­wy, cała auto­ma­ty­ka reali­zo­wa­na jest przez pom­pę ciepła. 

Na poniż­szej gra­fi­ce zosta­ło przed­sta­wio­ne pod­łą­cze­nie ste­ro­wa­nia grzał­ka­mi poprzez stycz­ni­ki insta­la­cyj­ne zasi­la­ne z pomp FoxAIR.

Grzał­ki zawsze powin­ny być zasi­la­ne poprzez stycz­ni­ki instalacyjne.

A cew­ki stycz­ni­ków zasi­la­ne ze złącz pomp ciepła.

Jest to poglą­do­wa gra­fi­ka. Zabez­pie­cze­nia nad­prą­do­we oraz stycz­ni­ki pro­szę dobrać w zależ­no­ści od mocy grzałek.

W pom­pach cie­pła FoxA­IR spo­tkać się moż­na z róż­ny­mi wer­sja­mi i nume­ra­cją sty­ków, dla­te­go pro­szę zawsze spraw­dzić, któ­re pola odpo­wia­da­ją pozy­cjom Elec­tric Heater STAGE 1 i Elec­tric Heater STAGE 2.

 

UWAGA: W PRZYPADKU PODŁĄCZENIA ZASILANIA GRZAŁEK BEZPOŚREDNIO DO ZŁĄCZ PŁYTY POMPY MOŻE DOJŚĆ DO JEJ USZKODZENIA!

ste­row­nik serwisowy:


Cytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro