Pod­łą­cze­nie licznik…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Pod­łą­cze­nie licz­ni­ka pobo­ru prą­du w FOXTOUCH


(@karol-rostkowski)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 8 mie­się­cy temu
Posty: 2
Roz­po­czę­cie tema­tu  

Sche­mat połą­czeń elek­trycz­nych Foxtouch:

Typ licz­ni­ka pobo­ru ener­gii jaki nale­ży zasto­so­wać to licz­nik ener­gii impul­so­wy. Licz­nik nale­ży zamon­to­wać w takim miej­scu, aby zli­czał pobór ener­gii elek­trycz­nej z całej insta­la­cji elek­trycz­nej pom­py cie­pła.
Wej­ście impul­so­we licz­ni­ka impul­sów (Foxto­uch 33,34) jest kom­pa­ty­bil­ne z wyj­ściem impul­so­wym licz­ni­ka ener­gii elek­trycz­nej i dla­te­go pod­łą­cza­my je bezpośrednio.

(Przy­kła­do­wy sche­mat pod­łą­cze­nia licz­ni­ka pobo­ru ener­gii elektrycznej)

Po doko­na­niu popraw­ne­go pod­łą­cze­nia elek­trycz­ne­go licz­ni­ka pobo­ru ener­gii z Foxto­uch, nale­ży go usta­wić w ste­row­ni­ku Eco­to­uch. Aby go włączyć:

 

 

1. Wcho­dzi­my w Usta­wie­nia ser­wi­so­we w ste­row­ni­ku Ecotouch.


2. Poda­je­my odpo­wied­ni kod serwisowy

3. Następ­nie wybie­ra­my Regu­la­tor instalacyjny

4. Prze­cho­dzi­my do pod­punk­tu Licz­nik pobo­ru prądu

5. Wpro­wa­dza­my nasta­wy Licz­ni­ka pobo­ru prądu


 

Po doko­na­niu popraw­nych nastaw Licz­ni­ka Pobo­ru prą­du jeste­śmy w sta­nie spraw­dzić na stro­nie inter­ne­to­wej econet24.com ile nasza jed­nost­ka pobra­ła ener­gii elektrycznej.


Cytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro