Kon­fi­gu­ra­cja kaskad…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Kon­fi­gu­ra­cja kaska­dy pomp cie­pła FOXAIR


(@karol-rostkowski)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 1 rok temu
Posty: 2
Roz­po­czę­cie tema­tu  

Kaska­da pomp cie­pła jest to połą­cze­nie kil­ku pomp cie­pła w taki spo­sób aby dopa­so­wać ich moc do zapo­trze­bo­wa­nia obiek­tu. Kaska­dy naj­czę­ściej wystę­pu­ją w więk­szych obiek­tach takich jak: domy wie­lo­ro­dzin­ne, pen­sjo­na­ty, hote­le itp. Dla­cze­go układ kaska­do­wy jest dobrym roz­wią­za­niem ogrze­wa­nia dużych obiek­tów? Ponie­waż w więk­szo­ści przy­pad­ków zasto­so­wa­nie jed­ne­go urzą­dze­nia o dużej mocy może skut­ko­wać w okre­sie przej­ścio­wym tak­to­wa­niem (czy­li włą­cza­nie się sprę­żar­ki na krót­ko i zaraz po tym wyłą­cza­nie, powo­du­je to szyb­sze zuży­cie sprę­żar­ki). Aby tego unik­nąć ide­al­nym roz­wią­za­niem jest zasto­so­wa­nie kaska­dy pomp cie­pła FoxA­ir. W okre­sie zimo­wym kie­dy zapo­trze­bo­wa­nie na cie­pło obiek­tu jest więk­sze dzia­ła­ją wszyst­kie pom­py cie­pła np.4, a w okre­sie let­nim tyl­ko jedna.

Mon­taż tych urzą­dzeń nie róż­ni się w dużym stop­niu od mon­ta­żu poje­dyn­czej pom­py cie­pła. Nale­ży pamię­tać że w naszych pom­pach cie­pła łączy­my je za pomo­cą ste­row­ni­ka roz­sze­rzo­ne­go FOXTOUCH. Do jed­no­stek zewnętrz­nych przy­łą­cza­my jedy­nie zasi­la­nie elek­trycz­ne i prze­wód komunikacyjny.

B (FOXTOUCH) - komu­ni­ka­cja RS485 (Mod­Bus) z pom­pą cie­pła oraz dodat­ko­wy moduł B (roz­sze­rze­nie o dodat­ko­we regu­lo­wa­ne obie­gi) i KASKADE — połą­cze­nie kaska­dy pomp cie­pła
Komu­ni­ka­cje naj­le­piej popro­wa­dzić prze­wo­dem ste­row­ni­czym ekra­no­wa­nym 2x 0,75mm (ekran prze­wo­du nale­ży uzie­mić!)
Połą­cze­nie prze­wó­dów komu­ni­ka­cyj­nych pomię­dzy pom­pa­mi cie­pła może­my wyko­nać za pomo­cą złą­czek WAGO lub listew zaci­sko­wych. Musi być to pew­ne i trwa­łe połączenie.

Sche­ma­ty hydrau­licz­ne insta­la­cji kaska­do­wej FOXAIR:

 

  1. Sche­mat kaska­dy pomp cie­pła ze szczy­to­wym źró­dłem cie­pła grzał­ka elektryczna.

 

  1. Sche­mat kaska­dy pomp cie­pła z kotłem na pali­wo sta­łe oraz połą­cze­nie grza­nia cie­płej wody użyt­ko­wej pomp cie­pła z kolek­to­ra­mi sło­necz­ny­mi poprzez zbior­nik CWU z podwój­ną wężownicą.
  1. Sche­mat kaskad pomp cie­pła ze szczy­to­wym źró­dłem cie­pła kotłem gazo­wym, gdzie tyl­ko pom­pa cie­pła nr 1 pra­cu­je na cie­płą wodę użytkową.

 

 

 

 

Dobór arma­tu­ry:

W kaska­dzie bar­dzo waż­nym aspek­tem jest prze­pływ. Nale­ży dobrać odpo­wied­nie prze­kro­je arma­tu­ry insta­la­cyj­nej takiej jak filtr magne­tycz­ny, zawór 3 dro­go­wy, wężow­ni­ca zasob­ni­ka CWU czy nawet zawór zwrot­ny. Każ­da z przed­sta­wio­nych rze­czy musi posia­dać odpo­wied­ni KVS, aby urzą­dze­ni pra­co­wa­ło pra­wi­dło­wo. Przed mon­ta­żem naj­le­piej skon­tak­to­wać się z ser­wi­sem FOXAIR i omó­wić dobra­ny mate­riał na inwestycje.

Arma­tu­ra insta­la­cji:
- Zawór zwrot­ny jaki powi­nien zostać zasto­so­wa­ny na wylo­cie z pom­py cie­pła to zawór kla­po­wy (śred­ni­cą odpo­wia­da­ją­cy śred­ni­cy rury na któ­rej się znaj­du­je)
- Na każ­dej jed­no­st­ce powi­nien być zamon­to­wa­ny osob­ny sepa­ra­tor magne­tycz­ny (aby zacho­wać odpo­wied­ni prze­pływ, sepa­ra­to­ry o dużych śred­ni­cach są bar­dzo cięż­ko dostęp­ne i zasto­so­wa­nie sepa­ra­to­ra o zbyt małym KVS może skut­ko­wać nie­pra­wi­dło­wą pra­cą urzą­dze­nia)
- Zawór 3 dro­go­wy — naj­le­piej skon­sul­to­wać go z ser­wi­sem FOXAIR, ponie­waż jego wiel­kość zale­ży od ilo­ści zamon­to­wa­nych jed­no­stek
-  Śred­ni­ca rur – śred­ni­ca za jed­nost­ką powin­na być zgod­na z aktu­al­ny­mi wytycz­ny­mi mon­ta­żo­wy­mi w przy­pad­ku rury zbior­czej naj­le­piej kie­ro­wać się z zapy­ta­niem do ser­wi­su FOXAIR
- Sys­tem anty­za­ma­rze­nio­wy – na każ­dej jed­no­st­ce musi zostać zamon­to­wa­ny osob­ny sys­tem Hot­by­pass FOX. W sytu­acji kie­dy insta­la­tor będzie chciał zasto­so­wać płyn przez nas reko­men­do­wa­ny (FERNOX HP-15, ALPHI-11) może zostać zmon­to­wa­ny wymien­nik pły­to­wy na rurze zbior­czej, lecz nale­ży pamię­tać o jego odpo­wied­niej mocy i KVS.
- Wężow­ni­ca zasob­ni­ka CWU —  jeśli tyl­ko jed­na pom­pa ma pra­co­wać na CWU wystar­czy zasto­so­wać zasob­nik CWU z wężow­ni­cą zgod­ną z wytycz­ny­mi pro­du­cen­ta. W przy­pad­ku pra­cy więk­szej ilo­ści pomp cie­pła na CWU naj­le­piej skon­tak­to­wać się z ser­wi­sem FOXAIR o dobór odpo­wied­niej powierzch­ni wężow­ni­cy CWU.
- Bufor CO —  jest to kwe­stia indy­wi­du­al­na w zależ­no­ści od zła­du CO obiek­tu, naj­le­piej skon­sul­to­wać to z ser­wi­sem FOXAIR
- Szczy­to­we źró­dło cie­pła – musi one zostać dopa­so­wa­ne do punk­tu biwa­let­ne­go obiek­tu. W sytu­acji kie­dy jest to grzał­ka elek­trycz­na jej dobór naj­le­piej skon­sul­to­wać z ser­wi­sem FOXAIR
- Odle­gło­ści jed­no­stek według wytycz­nych producenta 

Uru­cho­mie­nie kaska­dy pomp cie­pła.
Po napeł­nie­niu i odpo­wie­trze­niu całej insta­la­cji moż­na przy­stą­pić do uru­cho­mie­nia pomp cie­pła.
1. Pierw­szym kro­kiem jest załą­cze­nie zasi­la­nia na każ­dą jed­nost­kę i FOXTOUCH.
2. Prze­cho­dzi­my przez kon­fi­gu­ra­cję ukła­du na FOXTOUCH.
3. Kon­fi­gu­ru­je­my eco­NEt
4. Po wyko­na­niu tych czyn­no­ści będzie trze­ba zaadre­so­wać jed­nost­ki zewnę­trze. Naj­prost­szym spo­so­bem na to jest pod­pię­cie ste­row­ni­ka ser­wi­so­we­go do pierw­szej pom­py cie­pła. Na ste­row­ni­ku ser­wi­so­wym prze­cho­dzi­my do usta­wień serwisowych.

Wpi­su­je­my hasło serwisowe.

 

Szu­ka­my para­me­tru H10 (odpo­wia­da za adres jednostki).

Z pozo­sta­ły­mi jed­nost­ka­mi postę­pu­je­my w ten sam spo­sób odpo­wied­nio je adre­su­jąc. Np. Pom­pa cie­pła 1 H10‑1; Pom­pa cie­pła 2 H10‑2; Pom­pa cie­pła 3 H10‑3

5. Kolej­nym kro­kiem jest usta­wie­nie kaska­dy na ste­row­ni­ku FOXTOUCH.

6. Prze­cho­dzi­my do usta­wień serwisowych.


7. Następ­nie wybie­ra­my regu­la­tor instalacji.

8. Na koń­cu listy znaj­du­ję się punkt Kaska­da pomp cie­pła- wcho­dzi­my w to. Włą­cza­my obsłu­gę kaska­dy pomp cie­płą. Ilość regu­la­to­rów w kaska­dzie odpo­wia­da ilo­ści zaadre­so­wa­nym pom­pom cie­pła. Wyko­nu­je­my usta­wie­nia odpo­wied­nio do zapo­trze­bo­wa­nia zain­sta­lo­wa­nej instalacji.

 

 

Po doko­na­niu popraw­nych usta­wień kaska­dy jeste­śmy w sta­nie spraw­dzić pra­ce każ­dej z pomp.


Cytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro