Instruk­cja obsługi …
 
Notifications 
Cle­ar all 

Instruk­cja obsłu­gi wyświe­tla­cza — ste­row­nik roz­sze­rzo­ny FoxTouch


Damian Swiniarski
(@damian-swiniarski)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 2 lata temu
Posty: 6
Roz­po­czę­cie tema­tu  

1.1 Ste­ro­wa­nie pane­lem sterującym

W regu­la­to­rze zasto­so­wa­no ekran z pane­lem doty­ko­wym. Obsłu­ga regu­la­to­ra i edy­cja para­me­trów nastę­pu­je przez dotyk wybra­ne­go sym­bo­lu na ekra­nie. Przy­kła­do­wy ekran usta­wie­nia obie­gu poka­za­ny jest na poniż­szym rysunku.

Głów­ne sym­bo­le oznaczają:

- usta­wie­nia obie­gów grzewczych,

— usta­wie­nia CWU (sym­bol nie jest widocz­ny przy bra­ku obsłu­gi CWU),

 — usta­wie­nia har­mo­no­gra­mów cza­so­wych obie­gów grzew­czych, zasob­ni­ka CWU, pom­py cie­pła, kaska­dy pomp ciepła,

— menu Usta­wie­nia użyt­kow­ni­ka i menu Usta­wie­nia ser­wi­so­we,

— wybór kolej­nych ekra­nów dla obie­gów i aktyw­ny ekran (czer­wo­ny) oraz wła­sna nazwa obie­gu np. Salon.

— usta­wie­nia pom­py cie­pła lub infor­ma­cja o pra­cy kaska­dy pom­py ciepła, 

 — sche­mat insta­la­cji ogrzewania,

 — grza­nie obiegów,

 — chło­dze­nie obiegów,

 — lista aktyw­nych alar­mów regulatora,

— aktyw­ne połą­cze­nie do ser­wi­su www.econet24.com

 — usta­wio­na przez użyt­kow­ni­ka war­tość tem­pe­ra­tu­ry zada­nej obie­gu grzew­cze­go oraz zasob­ni­ka CWU.

 — war­tość tem­pe­ra­tu­ry zewnętrz­nej (war­tość wyświe­tla­na pod warun­kiem, że włą­czo­no w menu ser­wi­so­wym obsłu­gę czuj­ni­ka tem­pe­ra­tu­ry zewnętrznej).

1.2 Dzia­ła­nie regulatora

Głów­ne źró­dło ciepła.

Regu­la­tor ste­ru­je pra­cą pom­py cie­pła, włą­cza­jąc lub wyłą­cza­jąc pom­pę cie­pła w zależ­no­ści od zapo­trze­bo­wa­nia obie­gów na cie­pło lub chłodzenie.

Cie­pła woda użytkowa.

Regu­la­tor ste­ru­je pra­cą pom­py CWU ładu­ją­cej zasob­nik CWU do nasta­wio­nej przez użyt­kow­ni­ka tem­pe­ra­tu­ry. Przy­go­to­wa­nie cie­płej wody może być zapro­gra­mo­wa­ne w prze­dzia­łach cza­so­wych. Przez regu­la­tor ste­ro­wa­na jest tak­że pom­pa cyr­ku­la­cji cie­płej wody, co umoż­li­wia szyb­ki trans­port cie­płej wody do odle­gle poło­żo­nej łazien­ki lub kuchni.

Obie­gi grzewcze.

Regu­la­tor ste­ru­je pra­cą jed­ne­go bez­po­śred­nie­go (nie­re­gu­lo­wa­ne­go) obie­gu grzew­cze­go oraz dwo­ma regu­lo­wa­ny­mi obie­ga­mi grzew­czy­mi. Tem­pe­ra­tu­ra wody w obie­gach może być zada­wa­na pogo­do­wo tzn. na pod­sta­wie war­to­ści tem­pe­ra­tu­ry z czuj­ni­ka zewnętrz­ne­go (pogo­do­we­go) wyli­cza­na jest tem­pe­ra­tu­ra wody w obie­gu, dzię­ki temu pomi­mo zmie­nia­ją­cej się tem­pe­ra­tu­ry zewnętrz­nej tem­pe­ra­tu­ra poko­jo­wa w ogrze­wa­nych pomiesz­cze­niach jest utrzy­my­wa­na na zada­nym poziomie.

 • Zależ­ne obie­gi – panel ste­ru­ją­cy regu­la­to­ra może być wspól­nym ter­mo­sta­tem poko­jo­wym dla kil­ku obie­gów np. wska­za­nia tem­pe­ra­tu­ry poko­jo­wej pane­lu zain­sta­lo­wa­ne­go w salo­nie wpły­wa­ją na pra­cę zarów­no obie­gu grzej­ni­ko­we­go oraz obie­gu podłogowego.
 • Nie­za­leż­ne obie­gi – ist­nie­je moż­li­wość pod­łą­cze­nia kil­ku pane­li poko­jo­wych, z któ­rych każ­dy będzie mie­rzył tem­pe­ra­tu­rę poko­jo­wą osob­no i wpły­wał na przy­dzie­lo­ne do nie­go obie­gi. W ten spo­sób uzy­sku­je się nie­za­leż­ność dzia­ła­nia obie­gów np. w przy­pad­ku, gdy jed­na cześć budyn­ku jest uży­wa­na cało­rocz­nie, nato­miast dru­ga jest uży­wa­na okresowo.

1.3 Usta­wie­nie tem­pe­ra­tu­ry zadanej

 • Tem­pe­ra­tu­rę zada­ną obie­gu oraz zasob­ni­ka CWU usta­wia się naci­ska­jąc ekran na war­tość aktu­al­nej tem­pe­ra­tu­ry obie­gu oraz zasob­ni­ka CWU

Wska­zów­ka: jeśli w miej­scu wyświe­tla­nia aktu­al­nej tem­pe­ra­tu­ry obie­gu wyświe­tla­na jest iko­na grzej­ni­ka to zna­czy, że obieg nie jest kon­tro­lo­wa­ny przez panel pokojowy.

1.4 Usta­wie­nia obiegu

Przy­ci­śnię­cie wyświe­tla parametry:

 • Nazwa obie­gu – wła­sna nazwa obie­gu „Salon”.
 • Histe­re­za – kie­dy woda w obie­gu osią­gnie tem­pe­ra­tu­rę zada­ną, to obieg zosta­nie wyłą­czo­ny. Po spad­ku tem­pe­ra­tu­ry wody w obie­gu o war­tość Histe­re­za nastą­pi ponow­ne włą­cze­nie obiegu.
 • Tem­pe­ra­tu­ra zada­na dzień – opty­mal­na tem­pe­ra­tu­ra w pomiesz­cze­niu, któ­ra zapew­nia naj­lep­szy kom­fort ter­micz­ny dla użyt­kow­ni­ka — dla try­bu Dzień. Para­metr dostęp­ny do edy­cji tyl­ko kie­dy do obie­gu jest przy­pi­sa­ny termostat.
 • Tem­pe­ra­tu­ra zada­na noc - tem­pe­ra­tu­ra do jakiej zosta­nie obni­żo­na tem­pe­ra­tu­ra w pomiesz­cze­niu np. w nocy lub kie­dy użyt­kow­nik opu­ści pomiesz­cze­nie — dla try­bu Noc. Para­metr dostęp­ny do edy­cji tyl­ko kie­dy do obie­gu jest przypisany
 • Krzy­wa grzew­cza – opis w link

Przy­ci­śnię­cie  umoż­li­wia Wybór ter­mo­sta­tu obie­gu. Do wybo­ru jest: Brak, Panel ste­ru­ją­cy, Ter­mo­stat prze­wo­do­wy, Ter­mo­stat bez­prze­wo­do­wy.

1.5 Usta­wie­nia CWU

Przy­ci­śnię­cie wyświe­tla parametry:

 • Histe­re­za CWU – zasob­nik CWU będzie łado­wa­ny do tem­pe­ra­tu­ry zada­nej. Po spad­ku tem­pe­ra­tu­ry wody w zasob­ni­ku CWU o war­tość Histe­re­za CWU nastą­pi ponow­ne włą­cze­nie pom­py ładu­ją­cej i ponow­ne zała­do­wa­nie zasob­ni­ka CWU.
 • Mini­mal­na histe­re­za CWU – mini­mal­na do usta­wie­nia war­tość dla Histe­re­za CWU.

1.6 Har­mo­no­gra­my czasowe

W regu­la­to­rze zasto­so­wa­no pro­gra­mo­wa­nie dobo­wych prze­dzia­łów cza­so­wych. W sytu­acji, gdy użyt­kow­nik jest poza domem lub trwa noc regu­la­tor może zmniej­szyć ilość dostar­cza­nej ener­gii ciepl­nej, co prze­kła­da się na oszczęd­ność zuży­te­go prądu.

Har­mo­no­gra­my cza­so­we obni­że­nia tem­pe­ra­tu­ry zada­nej usta­wia się oddziel­nie dla obie­gów oraz pom­py cyr­ku­la­cji i moż­na je usta­wić osob­no dla każ­de­go dnia tygodnia.

Har­mo­no­gram cza­so­wy typu ON/OFF usta­wia się oddziel­nie dla pom­py cie­pła, kaska­dy pomp cie­pła, zasob­ni­ka CWU oraz Try­bu Silent mode i moż­na go usta­wić osob­no dla każ­de­go dnia tygodnia.

Na ekra­nie har­mo­no­gra­mów sym­bol oznacza:

 ,  — wybór dnia tygo­dnia oraz wybór prze­dzia­łu cza­so­we­go. Prze­dział dobo­wy usta­wia­ny jest co 30 min.

 — sko­pio­wa­nie aktu­al­nie usta­wio­ne­go prze­dzia­łu cza­so­we­go na dowol­ne dni tygodnia.

 — tem­pe­ra­tu­ra zada­na w poko­ju jest usta­wia­na na war­tość Tem­pe­ra­tu­ra zada­na noc dla obie­gu, jeśli do obie­gu jest przy­pi­sa­ny ter­mo­stat, jeśli nie jest, to obni­że­nie będzie o war­tość para­me­tru ser­wi­so­we­go Obni­że­nie temp. wody. Zasob­nik CWU i pom­pa cyr­ku­la­cji są wyłączone.

 — tem­pe­ra­tu­ra zada­na w poko­ju usta­wia­na jest na war­tość Tem­pe­ra­tu­ra zada­na dzień dla obie­gu, jeśli do obie­gu jest przy­pi­sa­ny ter­mo­stat. Zasob­nik CWU jest łado­wa­ny do Tem­pe­ra­tu­ry zada­nej CWU. Pom­pa cyr­ku­la­cji CWU jest włą­cza­na na Czas pra­cy cyr­ku­la­cji i wyłą­cza­na na Czas posto­ju cyr­ku­la­cji.

ON – pom­pa ciepła/tryb Silent mode jest włączony.

OFF – pom­pa ciepła/tryb Silent mode jest wyłączony.

1.7 Usta­wie­nie try­bów pracy

Tryb pra­cy obie­gu i zasob­ni­ka CWU, któ­ry będzie odpo­wia­dał upodo­ba­niom użyt­kow­ni­ka wybie­ra się sym­bo­lem  na ekra­nie zmia­ny tem­pe­ra­tu­ry zada­nej obie­gu oraz sym­bo­lem na ekra­nie zmia­ny tem­pe­ra­tu­ry zada­nej CWU. Tryb pra­cy moż­na wybrać oddziel­nie dla zasob­ni­ka CWU oraz każ­de­go obie­gu. W przy­pad­ku, gdy kil­ka obie­gów jest przy­pi­sa­nych do wspól­ne­go pane­lu ste­ru­ją­ce­go, to zmia­na try­bu pra­cy jest glo­bal­na i ma zasto­so­wa­nie do wszyst­kich obie­gów jednocześnie

 

Użyt­kow­nik może wybrać dla zasob­ni­ka CWU tryb i okre­so­wo, w razie potrze­by uru­cha­miać tryb, dzię­ki temu zosta­nie zaosz­czę­dzo­na ener­gia ciepl­na wyni­ka­ją­ca ze strat posto­jo­wych zasob­ni­ka CWU. Dodat­ko­wy tryb pra­cy obie­gu wybie­ra się naci­ska­jąc na ekra­nie głów­nym aktu­al­nie wyświe­tla­ny sym­bol w miej­scu, gdzie wyświe­tla­na jest war­tość tem­pe­ra­tu­ry zewnętrz­nej, zwy­kle jest to symbol.

1.8 Try­by pra­cy pom­py ciepła

Try­by pra­cy pom­py cie­pła wybie­ra się przez wci­śnię­cie sym­bo­lu  na ekra­nie pom­py ciepła.

Wci­śnię­cie gra­fi­ki pom­py cie­pła wyświe­tla parametry:

 • Ręcz­ne załą­cze­nie roz­mra­ża­nia – umoż­li­wia ręcz­ne załą­cze­nie try­bu­ro­zm­ra­ża­nia nie­za­leż­nie od innych para­me­trów i try­bów pra­cy pom­py ciepła.
 • Ręcz­ne załą­cze­nie pom­py wody – umoż­li­wia ręcz­ne załą­cze­nie pom­py obie­gu wody nie­za­leż­nie od innych para­me­trów i try­bów pra­cy pom­py ciepła.
 • Tryb Silent mode – dodat­ko­wy tzw. cichy tryb pra­cy pom­py cie­pła. Do wybo­ru: OFF, ON, Har­mo­no­gram. Przy wybo­rze ON wen­ty­la­tor pom­py cie­pła będzie pra­co­wał na wol­nych obro­tach w celu reduk­cji hała­su. Pom­pa cie­pła będzie pra­co­wa­ła z mniej­sza wydaj­no­ścią. Przy wybo­rze Har­mo­no­gram pom­pa cie­pła będzie pra­co­wa­ła w try­bie cichym w zależ­no­ści od usta­wio­nych przedziałów

Dodat­ko­wo wci­śnie­cie sym­bo­lu  wyświe­tla sche­mat obsłu­gi­wa­nej instalacji.

Uwa­ga!
Widok sche­ma­tu zale­ży od włą­czo­nej obsłu­gi poszcze­gól­nych obie­gów, zasob­ni­ka CWU, bufo­ra oraz czy do regu­la­to­ra jest pod­łą­czo­ny dodat­ko­wy moduł rozszerzeń.

 

1.9 Obsłu­ga kaskady

Przy włą­czo­nej obsłu­dze kaska­dy pomp cie­pła wci­śnię­cie sym­bo­lu na ekra­nie pom­py cie­pła wyświe­tla w zakład­kach infor­ma­cję o para­me­trach pra­cy kaskady:

 • Info - aktu­al­ny stan pra­cy pom­py cie­pła, Temp. GZ, Temp. powro­tu GZ, ilość załą­czeń, czas pra­cy pom­py ciepła.
 • Info2 – stan pra­cy ON/OFF: sprę­żar­ki, pom­py GZ, Wen­ty­la­to­ra i Alar­my od pom­py ciepła.
 • Stan pra­cy – wybór try­bu pra­cy pom­py cie­pła: Stop, Pra­ca, Harmonogram.

1.10 Usta­wie­nia użytkownika

Usta­wie­nia ste­row­ni­ka zgod­ne z upodo­ba­niem użytkownika.

Przy­ci­śnię­cie wyświe­tla parametry:

 • Jasność ekra­nu – jasność
 • Wyga­szacz ekra­nu – wybór wyga­sza­cza ekra­nu: Brak, Pusty ekran, Zegar, Zegar i tem­pe­ra­tu­ra.
 • Czas do wyga­sza­nia ekra­nu – czas do uru­cho­mie­nia wyga­sza­cza ekra­nu po cza­sie bezczynności.
 • Jasność wyga­szo­ne­go ekra­nu – jasność ekra­nu przy aktyw­nym wygaszaczu
 • Dźwięk alar­mu – włą­cze­nie lub wyłą­cze­nie dźwię­ku alarmu.
 • Dźwięk kla­wi­sza - włą­cze­nie lub wyłą­cze­nie dźwię­ku kla­wi­sza pod­czas obsłu­gi sterownika.
 • Korek­ta tem­pe­ra­tu­ry pane­lu – korek­ta war­to­ści tem­pe­ra­tu­ry pomiesz­cze­nia mie­rzo­nej przez panel poko­jo­wy. Tem­pe­ra­tu­rę w pomiesz­cze­niu nale­ży zmie­rzyć dodat­ko­wych czuj­ni­kiem tem­pe­ra­tu­ry a uzy­ska­ną war­tość róż­ni­cy pomię­dzy tym pomia­rem a war­to­ścią tem­pe­ra­tu­ry wyświe­tla­ną przez panel poko­jo­wy wpro­wa­dzić do war­to­ści tego parametru.
 • Godzi­na – usta­wie­nie godzi­ny. W ste­row­ni­ku zasto­so­wa­no funk­cję syn­chro­ni­za­cji cza­su z inny­mi pod­łą­czo­ny­mi pane­la­mi pokojowymi.

Uwa­ga!
Syn­chro­ni­za­cja cza­su nastą­pi przy róż­ni­cy cza­su pomię­dzy pane­lem poko­jo­wym a ste­row­ni­kiem min. 10 sek.

 • Data – usta­wie­nie
 • Adres pane­lu – umoż­li­wia nada­nie indy­wi­du­al­ne­go adres pane­lu poko­jo­we­go dla magi­stra­li ste­row­ni­ka w przy­pad­ku, gdy do ste­row­ni­ka pod­łą­czo­nych jest kil­ka pane­li pokojowych.

Uwa­ga!
Aby ste­row­nik pra­co­wał pra­wi­dło­wo poszcze­gól­ne pane­le poko­jo­we muszą mieć usta­wio­ne inne i kolej­ne adre­sy z puli 100…132.

 • Język – wybór języka
 • Blo­ka­da rodzi­ciel­ska - umoż­li­wia zablo­ko­wa­nie ekra­nu doty­ko­we­go przed dzieć­mi. Blo­ka­da włą­cza się auto­ma­tycz­nie po cza­sie bez­czyn­no­ści. Aby odblo­ko­wać ste­row­nik nale­ży wci­snąć ekran w dowol­nym miej­scu i przy­trzy­mać przez czas 4 sek.

Przy­ci­śnię­cie  wyświe­tla parametry:

 • Kre­ator kon­fi­gu­ra­cji eco­NET – przejdź dalej aby roz­po­cząć kon­fi­gu­ra­cję modu­łu inter­ne­to­we­go Deher MultiNet.
 • Sta­tus eco­NET – infor­ma­cje o sta­tu­sie pod­łą­cze­nia do sie­ci Wi-Fi i ser­we­ra econet24.com.
 • Usta­wie­nia Wi-Fi - kon­fi­gu­ra­cja połą­cze­nia ste­row­ni­ka do sie­ci Wi-Fi, przy pod­łą­czo­nym modu­le inter­ne­to­wym. Nale­ży usta­wić para­me­try: SSID, Rodzaj zabez­pie­czeń, Hasło dostę­pu do sieci.

Przy­ci­śnię­cie  wyświe­tla: Infor­ma­cje dia­gno­stycz­ne o pra­cy ste­row­ni­ka, Listę alar­mów, Wer­sję opro­gra­mo­wa­nia (m. in. numer fabrycz­ny, UID, ISM). Wybór Aktu­ali­za­cja opro­gra­mo­wa­nia umoż­li­wia aktu­ali­za­cję opro­gra­mo­wa­nia ste­row­ni­ka, zgod­nie, zgod­nie z pkt. 16.

 

1.11 Współ­pra­ca z modu­łem internetowym

Regu­la­tor współ­pra­cu­je z modu­łem inter­ne­to­wym, któ­ry umoż­li­wio­na pod­gląd oraz ste­ro­wa­nie on-line regu­la­to­rem przez WiFi i stro­nę www.econet24.com oraz apli­ka­cję mobil­ną ecoNET.apk i ecoNET.app. Apli­ka­cję mobil­ną moż­na pobrać z poniż­sze­go kodu QR.

ecoNET.apk              ecoNET.app

       

1.12 Współ­pra­ca z dodat­ko­wy­mi urządzeniami

Regu­la­tor współ­pra­cu­je z dodat­ko­wy­mi urzą­dze­nia­mi sys­te­mu, któ­re opcjo­nal­nie ofe­ru­je pro­du­cent regulatora.


Cytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro