Notifications 
Cle­ar all 

HYDROFOX mon­taż na ścia­nie oraz pod­łą­cze­nie hydrauliczne/elektryczne


Damian Swiniarski
(@damian-swiniarski)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 2 lata temu
Posty: 6
Roz­po­czę­cie tema­tu  

W skład zesta­wu wcho­dzi:
1. Skrzyn­ka przy­łą­cze­nio­wa z zabez­pie­cze­niem nad­prą­do­wym grzał­ki elek­trycz­nej (3x B16) oraz dwa stycz­ni­ki (230V 1P sty­ki 2xNO)
2. Sys­tem HOTBYPASS FOX
3. 2 gniaz­da elek­trycz­ne (230V)
4. Zawór bez­pie­czeń­stwa na CO 3 bar
5. Zawór prze­łą­cza­ją­cy 3‑drogowy CO/CWU
6. Grzał­ka prze­pły­wo­wa 6kW (2+2+2)
7. Odpo­wietrz­nik
8. Filtr magnetyczny

1. Mon­taż na ścia­nie — wytycz­ne
Mon­taż urzą­dze­nia nale­ży prze­pro­wa­dzić na ścia­nie lub kon­struk­cji umoż­li­wia­ją­cej pio­no­we zawie­sze­nie. Nale­ży prze­strze­gać mini­mal­nych odle­gło­ści od prze­szkód zgod­nie z rys. 3.

Urzą­dze­nie zawie­sić mocu­jąc uprzed­nio dwie gór­ne śru­by M8 zgod­nie z rys. 4.

Do mon­ta­żu moż­na wyko­rzy­stać dostar­czo­ny zestaw śrub i koł­ków lub zasto­so­wać inne dosto­so­wa­ne do sta­nu tech­nicz­ne­go ściany/lub kon­struk­cji. Dobór odpo­wied­nich ele­men­tów kotwią­cych leży po stro­nie insta­la­to­ra. Następ­nie dodat­ko­wo przy­twier­dzić urzą­dze­nie wyko­rzy­stu­jąc dol­ne otwo­ry montażowe

  1. Pod­łą­cze­nie hydrau­licz­ne
    Urzą­dze­nie nale­ży pod­łą­czyć do insta­la­cji zgod­nie z prze­zna­cze­niem króć­ców wg opi­su na rys. 5

*Roz­miar przy­łą­czy hydrau­licz­nych GW 1”
*Nale­ży pamię­tać o mon­ta­żu zawo­ru bez­pie­czeń­stwa, naczy­nia prze­po­no­we­go i pra­wi­dło­wym dobra­niu zgod­nie z nor­mą PN-EN 12828:2014 lub nowszą

3. Pod­łą­cze­nie elektryczne

3.1 Zasi­la­nie grzał­ki elek­trycz­nej:
Zasi­la­nie prze­pły­wo­wej grzał­ki elek­trycz­nej – nale­ży dopro­wa­dzić zasi­la­nie elek­trycz­ne prze­wo­dem 5x2,5mm^2, prze­wo­dy fazo­we wpi­na­my pod złącz­ki o nume­ra­cji „1,2,3” , prze­wód neu­tral­ny wpi­na­my do szy­ny N, a prze­wód ochron­ny do szy­ny PE.

3.2 Ste­ro­wa­nie grzał­ki elek­trycz­nej

Zale­ca­ny prze­wo­dów: 4x1mm^2
Ste­ro­wa­nie grzał­ki elek­trycz­nej odby­wa się przez stycz­ni­ki znaj­du­ją­ce się w skrzyn­ce przy­łą­cze­nio­wej
Sty­ki od ste­ro­wa­nia grzał­ki elek­trycz­nej w pom­pie cie­pła opi­sa­ne są jak poniżej:

„ELECTRIC HEATER STAGE 1”- 1 sto­pień grzał­ki elek­trycz­nej
„ELECTRIC HEATER STAGE 2”- 2 sto­pień grzał­ki elektrycznej

W zależ­no­ści od mode­lu oraz okre­su pro­duk­cji pom­py cie­pła może­my spo­tkać nastę­pu­ją­ce warian­ty nume­ra­cji styków

Wariant 1:

Styk nr 21 to sygnał napięciowy(230V) do wyste­ro­wa­nia 1 stop­nia grzał­ki elek­trycz­nej
Styk nr 22 jest to styk neu­tral­ny („zero robocze”)

Styk nr 23 jest to styk neu­tral­ny („zero robo­cze”)
Styk nr 24 to sygnał napięciowy(230V) do wyste­ro­wa­nia 2 stop­nia grzał­ki elektrycznej

 

W tym przy­pad­ku łączy­my prze­wo­dem styk nr 21 i 22 w pom­pie cie­pła ze złącz­ka­mi nr 7 i 8 w HYDROFOXIE, a sty­ki nr 23 i 24 w pom­pie cie­pła ze złącz­ka­mi nr 9 i 10 w HYDROFOXIE

Wariant 2:

Styk nr 21 to sygnał napięciowy(230V) do wyste­ro­wa­nia 1 stop­nia grzał­ki elek­trycz­nej
Styk nr 22 jest to styk neu­tral­ny („zero robocze”)

Styk nr 23 jest to styk neu­tral­ny („zero robo­cze”)
Styk nr 24 to sygnał napięciowy(230V) do wyste­ro­wa­nia 2 stop­nia grzał­ki elektrycznej

W tym przy­pad­ku łączy­my prze­wo­dem styk nr 27 i 28 w pom­pie cie­pła ze złącz­ka­mi nr 7 i 8 w HYDROFOXIE, a sty­ki nr 29 i 30 w pom­pie cie­pła ze złącz­ka­mi nr 9 i 10 w HYDROFOXIE

Wariant 3:

3.3 Zawór 3‑drogowy CO/CWU

Zale­ca­ny prze­krój prze­wo­dów: 1mm^2
Pod złącz­kę nr 4 dopro­wa­dza­my zasi­la­nie stałe(230V), zasi­la­nie może­my dopro­wa­dzić ze sty­ku  zawo­ru 3‑drogowego znaj­du­ją­ce­go się w pom­pie cie­pła lub inne­go źró­dła zasi­la­nia np. z jed­nej z faz zasi­la­nia grzał­ki elek­trycz­nej. Złącz­kę nr 5 i 6 łączy­my prze­wo­dem ze sty­ka­mi na pom­pie ciepła.

W zależ­no­ści od mode­lu oraz okre­su pro­duk­cji pom­py cie­pła może­my spo­tkać nastę­pu­ją­ce warian­ty nume­ra­cji styków

Wariant 1:

Pod złącz­kę nr 4 dopro­wa­dza­my zasi­la­nie stałe(230V), zasi­la­nie może­my dopro­wa­dzić ze sty­ku jed­nej z faz zasi­la­nia pom­py cie­pła lub inne­go źró­dła zasi­la­nia np. z jed­nej z faz zasi­la­nia grzał­ki elek­trycz­nej w HYDROFOXIE.

Styk nr 17 to sygnał napięciowy(230V) do wyste­ro­wa­nia poło­że­nia zawo­ru 3‑drogowego
Styk nr 18 jest to styk neu­tral­ny („zero robocze”)

W tym przy­pad­ku łączy­my prze­wo­dem styk nr 17 w pom­pie cie­pła ze złącz­ką nr 6 w HYDROFOXIE

Nato­miast złącz­kę nr 5 łączy­my prze­wo­dem z szy­ną „N” w HYDROFOXIE lub ze sty­kiem nr 18 w pom­pie ciepła

Wariant 2:

 

Pod złącz­kę nr 4 dopro­wa­dza­my zasi­la­nie stałe(230V), zasi­la­nie może­my dopro­wa­dzić ze sty­ku  zawo­ru 3‑drogowego znaj­du­ją­ce­go się w pom­pie ciepła(w tym warian­cie nr 17) lub inne­go źró­dła zasi­la­nia np. z jed­nej z faz zasi­la­nia grzał­ki elek­trycz­nej w HYDROFOXIE.

Styk nr 17 – zasi­la­nie sta­łe (230V)
Styk nr 18 to sygnał napięciowy(230V) do wyste­ro­wa­nia zawo­ru 3‑drogowego gdy pom­pa cie­pła prze­łą­cza się w tryb grza­nia CWU.
Styk nr 19 jest to styk neu­tral­ny („zero robocze”)

W tym przy­pad­ku łączy­my prze­wo­dem styk nr 18 w pom­pie cie­pła ze złącz­ką nr 6 w HYDROFOXIE

Nato­miast złącz­kę nr 5 łączy­my prze­wo­dem z szy­ną „N” w HYDROFOXIE lub ze sty­kiem nr 19 w pom­pie ciepła

Wariant 3:

Pod złącz­kę nr 4 dopro­wa­dza­my zasi­la­nie stałe(230V), zasi­la­nie może­my dopro­wa­dzić ze sty­ku  zawo­ru 3‑drogowego znaj­du­ją­ce­go się w pom­pie ciepła(w tym warian­cie nr 22) lub inne­go źró­dła zasi­la­nia np. z jed­nej z faz zasi­la­nia grzał­ki elek­trycz­nej w HYDROFOXIE.

Styk nr 22 – zasi­la­nie sta­łe (230V)
Styk nr 23 to sygnał napięciowy(230V) do wyste­ro­wa­nia zawo­ru 3‑drogowego gdy pom­pa cie­pła prze­łą­cza się w tryb grza­nia CWU.
Styk nr 24 jest to styk neu­tral­ny („zero robocze”)

W tym przy­pad­ku łączy­my prze­wo­dem styk nr 23 w pom­pie cie­pła ze złącz­ką nr 6 w HYDROFOXIE

Nato­miast złącz­kę nr 5 łączy­my prze­wo­dem z szy­ną „N” w HYDROFOXIE lub ze sty­kiem nr 24 w pom­pie ciepła


Cytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro