Notifications 
Cle­ar all 

Ste­row­nik FoxTO­UCH — pod­łą­cze­nia elektryczne.


JarekRektor
(@jarekrektor)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 2 lata temu
Posty: 23
Roz­po­czę­cie tema­tu  

Ste­row­nik FoxTO­UCH to urzą­dze­nie, do któ­re­go pod­łą­cza­my urzą­dze­nia ste­ro­wa­ne elek­trycz­nie w naszej kotłow­ni, czuj­ni­ki tem­pe­ra­tu­ry, ekran LCD, komu­ni­ka­cję RS485 z pom­pą cie­pła oraz komu­ni­ka­cję z ECO NET.

Na listwach zaci­sko­wych mamy do dys­po­zy­cji zaci­ski o napię­ciu 230V oraz te, do któ­rych może­my pod­łą­czyć urzą­dze­nia o mak­sy­mal­nym napię­ciu 15V.

 

KOMUNIKACJA STEROWNIKA Z POMPĄ CIEPŁA.

Posia­da­jąc ste­row­nik FoxTO­UCH – do pom­py cie­pła pod­łą­cza­my już tyl­ko komu­ni­ka­cję RS485!
Zale­ca­ny prze­wód 2x0,75 mm².

 

ZASILANIE AC

Klu­czo­we do pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia jest aby pod­łą­cza­jąc zasi­la­nie do ste­row­ni­ka FoxTO­UCH upew­nić się, że do zaci­sku L na 100% docho­dzi prze­wód fazo­wy, a do zaci­sku N neu­tral­ny – nie odwrot­nie! Wszyst­ko po to aby zapew­nić pra­wi­dło­we dzia­ła­nie ste­row­nia np. zawo­rem 3‑drogowym.
( Uwa­ga, pom­pa cie­pła musi mieć swo­je osob­ne zasi­la­nie! Zasi­la­nia pom­py nie bie­rze­my ze sterownika! )

 

ZASILANIE ZAWORU 3‑DROGOWEGO

Pod­łą­cza­jąc zawór 3‑drogowy mamy do wybo­ru takie w któ­rych siłow­nik jest zasi­la­ny dwo­ma lub trze­ma żyła­mi.
Pod­łą­cze­nie go do ste­row­ni­ka odby­wa się wte­dy następująco:

Pod­łą­cze­nie dwużyłowe:

Pod­łą­cze­nie trzy-żyłowe:

 

ZASILANIE GRZAŁKI POPRZEZ STYCZNIKI INSTALACYJNE

Grzał­ki jako szczy­to­we źró­dło cie­pła nale­ży pod­łą­czyć przy uży­ciu stycz­ni­ków insta­la­cyj­nych, do któ­rych dopro­wa­dza­my zasi­la­nie zabez­pie­czo­ne wyłącz­ni­ka­mi nad­prą­do­wy­mi. Ze ste­row­ni­ka FoxTO­UCH zasi­la­ne są tyl­ko cew­ki tych stycz­ni­ków! Poni­żej schemat.

Jeże­li posia­da­my w insta­la­cji moduł HYDROFOX, pod­łą­cze­nie ste­ro­wa­nia grzał­ką wyglą­da nie­co ina­czej, sche­mat poni­żej:
( W HYDROFOX są już zabu­do­wa­ne stycz­ni­ki, a ich ste­ro­wa­nie dopro­wa­dza­my do złą­cza ZUG )

 

CZUJNIKI TEMPERATURY 
W zesta­wie znaj­du­ją się trzy czuj­ni­ki CT-10 oraz jeden zewnętrz­ny CT6‑P.
Waż­ne aby NIE pod­pi­nać do FoxTO­UCH czuj­ni­ków TT, któ­re są w zesta­wie ze ste­row­ni­kiem ser­wi­so­wym pom­py ciepła!

 

39,40 — zacisk słu­żą­cy do pod­łą­cze­nia czuj­ni­ka obie­gu dru­gie­go mie­sza­czo­we­go, za zawo­rem trój­dro­go­wym mie­sza­czo­wym
41,42 — zacisk słu­żą­cy do pod­łą­cze­nia czuj­ni­ka obie­gu trze­cie­go mie­sza­czo­we­go, za zawo­rem trój­dro­go­wym mie­sza­czo­wym
43,44 — zacisk słu­żą­cy do pod­łą­cze­nia czuj­ni­ka Cie­płej Wody Użyt­ko­wej
45,46 — zacisk słu­żą­cy do pod­łą­cze­nia czuj­ni­ka w gór­nej czę­ści bufo­ra
47,48 — zacisk słu­żą­cy do pod­łą­cze­nia czuj­ni­ka w dol­nej czę­ści bufora

W stan­dar­dzie, w dosta­wie są trzy czuj­ni­ki.
Jeże­li mają Pań­stwo obieg mie­sza­czo­wy, obieg CWU oraz bufor — wów­czas do bufo­ra pod­łą­cza­cie tyl­ko jeden czuj­nik BL — zacisk 47,48

49, 59 — zacisk słu­żą­cy do pod­łą­cze­nia czuj­ni­ka tem­pe­ra­tu­ry zewnętrznej

 

 

PODŁĄCZENIE PANELU STEROWANIA — LCD z termostatem.

Panel ste­ro­wa­nia z wyświe­tla­czem pod­łą­cza­my do zaci­sków G1: 12V+ , GND oraz komu­ni­ka­cyj­ne D+ , D- .

Pamię­taj­my aby panel ste­ro­wa­nia LCD był zamon­to­wa­ny w pomiesz­cze­niu miesz­kal­nym, racji tego, że peł­ni on funk­cję kon­tro­li temperatury!

 

PODŁĄCZENIE MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO Eco NET

Gniaz­do G2 słu­ży do pod­łą­cze­nia wtycz­ki RJ11 z modu­łu Eco NET

Pod­łą­cze­nie Eco­NET:


Cytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro