Notifications 
Cle­ar all 

Kod UID regu­la­to­ra FoxTO­UCH — jak odczytać.


JarekRektor
(@jarekrektor)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 2 lata temu
Posty: 23
Roz­po­czę­cie tema­tu  

Poni­żej opis w jaki spo­sób odczy­tać kod UID regu­la­to­ra, któ­ry nale­ży podać w celu dia­gno­sty­ki ustawień.

Na pane­lu kli­ka­my lewy dol­ny róg, następ­nie Usta­wie­nia użytkownika:

Następ­nie ikon­kę sie­ci oraz Sta­tus ecoNET:

Zapi­su­je­my lub robi­my wyraź­ne zdję­cie kodu UID:

Kod prze­ka­zu­je­my do dzia­łu ser­wi­su w celu dia­gno­sty­ki urządzenia.


Cytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro