Pra­wi­dło­we miejsce …
 
Notifications 
Cle­ar all 

Pra­wi­dło­we miej­sce mon­ta­żu ste­row­ni­ka FoxTOUCH


Damian Malczewski
(@damian-malczewski)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 2 lata temu
Posty: 2
Roz­po­czę­cie tema­tu  

Moż­li­we spo­so­by mon­ta­żu ste­row­ni­ka auto­ma­ty­ki (wyświe­tla­cza)

Czę­stym błę­dem spo­ty­ka­nym na insta­la­cjach jest mon­taż ste­row­ni­ka FoxTO­UCH (wyświe­tla­cza) w pomiesz­cze­niu kotłowni/ maszynowni.

Ste­row­nik ten ma wbu­do­wa­ny czuj­nik tem­pe­ra­tu­ry pomiesz­cze­nia a co za tym idzie może pra­co­wać jako ter­mo­stat poko­jo­wy, w sku­tek cze­go może on warun­ko­wać pra­cą urzą­dze­nia grzew­cze­go jakim jest pom­pa ciepła. 

Zamon­to­wa­ny w pomiesz­cze­niu refe­ren­cyj­nym ( salon, hol ) mie­rzy tem­pe­ra­tu­rę powie­trza w pomiesz­cze­niu opty­ma­li­zu­jąc czas pra­cy pom­py cie­pła, zapew­nia­jąc przy tym opty­mal­ną usta­wio­ną przez użyt­kow­ni­ka tem­pe­ra­tu­rę powie­trza w pomiesz­cze­niu ( rów­no­cze­śnie odpo­wied­nio szyb­ko reagu­jąc na zmia­ny temperatury ).

Zale­ca­ny prze­wód elek­trycz­ny któ­rym łączy­my ste­row­nik z modu­łem wyko­naw­czym to prze­wód sterowniczy

4x0,5 mm²

 


Cytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro