Notifications 
Cle­ar all 

Błę­dy w montażu


Damian Malczewski
(@damian-malczewski)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 2 lata temu
Posty: 2
Roz­po­czę­cie tema­tu  

 

Czę­ste błę­dy pod­czas montażu:

 

  1. Nie­pra­wi­dło­wy prze­krój prze­wo­du elek­trycz­ne­go zasi­la­ją­ce­go pom­pę cie­pła / grzał­ki, nie­pra­wi­dło­wy dobór zabez­pie­czeń elektrycznych

Czę­sto spo­ty­ka­nym błę­dem pod­czas wizyt ser­wi­su na pierw­szym uru­cho­mie­niu insta­la­cji gdzie źró­dłem cie­pła jest pom­pa cie­pła jest nie­wła­ści­wy dobór prze­kro­ju prze­wo­du elek­trycz­ne­go zasi­la­ją­ce­go czy to jed­nost­ki, czy cho­ciaż same źró­dło szczy­to­we w posta­ci grzałek

Zale­ca­ne prze­kro­je prze­wo­dów elek­trycz­nych, wraz z zabez­pie­cze­niem dla dane­go typo­sze­re­gu pomp cie­pła mar­ki FOX AIR 

Każ­dy prze­wód elek­trycz­ny jest rezy­sto­rem , gdy pły­nie przez nie­go prąd o dużym natę­że­niu       prze­wód po pro­stu zacznie się nagrze­wać. Obec­ność rezy­sto­ra na ścież­ce do odbior­ni­ka spo­wo­du­je spa­dek napię­cia im dłuż­szy prze­wód tym więk­szy opór a rów­no­le­gle z nim więk­szy spa­dek napię­cia, dla­te­go w sytu­acjach gdy głów­ne źró­dło zasi­la­nia znaj­du­je się dale­ko od odbior­ni­ka (pom­py cie­pła, grzał­ki) nale­ży zwięk­szyć prze­krój prze­wo­du zasilającego

 

  1. Błę­dy w mon­ta­żu sys­te­mu HOT ByPass FOX

 

Czę­sty­mi błę­da­mi w mon­ta­żu sys­te­mu HOT ByPass FOX są:

 

- mon­taż skrzyn­ki z aku­mu­la­to­rem dła­wi­ka­mi do dołu, w tej pozy­cji aku­mu­la­tor znaj­du­je się obró­co­ny do góry pod­sta­wą gro­zi to wyla­niem się zawar­to­ści aku­mu­la­to­ra, oraz uszko­dze­niem płyt­ki ste­ru­ją­cej pra­cą systemu.

- nie­po­praw­ne prze­dłu­że­nie prze­wo­dów czuj­ni­ków systemu

- czuj­ni­ki sys­te­mu zamon­to­wa­ne w nie­pra­wi­dło­wych miejscach

 

 

3 Uży­cie nie­pra­wi­dło­wych komponentów

 

Coraz wię­cej zgło­szeń ser­wi­so­wych doty­czy kło­po­tów z tem­pe­ra­tu­rą CWU w 100% przy­pad­ków jest to sku­tek zasto­so­wa­nia nie­pra­wi­dło­we­go czuj­ni­ka tem­pe­ra­tu­ry CWU

W kom­ple­cie z pom­pą cie­pła dostar­cza­ny mię­dzy inny­mi jest czuj­nik CWU, w przy­pad­ku kie­dy mon­tu­je­my pod­sta­wo­wą (ser­wi­so­wą) auto­ma­ty­kę jest on jak naj­bar­dziej do wyko­rzy­sta­nia. Ina­czej spra­wa się ma w momen­cie  kie­dy klient zde­cy­du­je się na auto­ma­ty­kę FoxTo­uch. W  kom­ple­cie z FoxTo­uch dosta­je­my 3 czuj­ni­ki tem­pe­ra­tu­ry któ­re mają inna spe­cy­fi­ka­cje niż ten któ­ry jest w zakre­sie dosta­wy z pom­pą cie­pła , a co za tym idzie zasto­so­wa­nie tego czuj­ni­ka do auto­ma­ty­ki FoxTo­uch spo­wo­du­je zakłó­ce­nia w pra­cy na CWU

 

 

 


Cytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro