Błąd prze­pły­wu E032
 
Notifications 
Cle­ar all 

Błąd prze­pły­wu E032


Bartosz Rasinski
(@bartosz-rasinski)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 2 lata temu
Posty: 1
Roz­po­czę­cie tema­tu  

Kod błę­du E032 lub E032‑3 (Flow Switch Fault)

Błę­dy prze­pły­wu poja­wia­ją­ce się pod­czas pierw­sze­go uru­cho­mie­nia lub pod­czas pra­cy urzą­dze­nia są spo­wo­do­wa­ne w więk­szo­ści przy­pad­ków pro­ble­ma­mi zwią­za­ny­mi z insta­la­cją hydrau­licz­ną pom­py cie­pła. Czuj­nik prze­pły­wu znaj­du­je się wewnątrz pom­py ciepła.

E032 to kod błę­du świad­czą­cy o wykry­ciu bra­ku prze­pły­wu w danej chwi­li. Zatrzy­ma­nie pra­cy pom­py obie­go­wej. Wzno­wie­nie pra­cy pom­py obie­go­wej po okre­ślo­nym czasie.

E032‑3 to 3‑krotny błąd E032 po któ­rym pom­pa obie­go­wa nie podej­mu­je pró­by ponow­ne­go spraw­dze­nia prze­pły­wu w instalacji

Naj­częst­sze przy­czy­ny błę­du przepływu:

-Nie­do­sta­tecz­na ilość wody w układzie

-Nie­do­sta­tecz­ne ciśnie­nie robo­cze w instalacji

-Zapo­wie­trze­nie ukła­du hydrau­licz­ne­go (Zapo­wie­trze­nie Skra­pla­cza, Wężow­ni­cy Zbior­ni­ka CWU lub Zbior­ni­ka Buforowego)

-Zakrę­co­ny zawór na prze­pły­wie pomię­dzy pom­pą cie­pła a zbior­ni­kiem CWU lub buforowym

-Zanie­czysz­czo­ny filtr na powro­cie pom­py ciepła

-Nie­pra­wi­dło­wo pod­łą­czo­ny zawór 3 drogowy

Przy­czy­ny zapo­wie­trze­nia ukła­du hydrau­licz­ne­go pom­py cie­pła powsta­ją podczas:

-napeł­nia­nia instalacji

-moder­ni­za­cji insta­la­cji (wymia­na odbior­ni­ków cie­pła itp.)

-wytwa­rza­nia gazów spo­wo­do­wa­nych reak­cją powsta­łą wsku­tek połą­cze­nia insta­la­cji grzew­czej z kil­ku rodza­jów mate­ria­łów (Miedź i Alu­mi­nium , Ocynk na insta­la­cji grzew­czej itp.)

-Nie­pra­wi­dło­we pH wody w ukła­dzie grzew­czym zgod­nie z nor­ma PN-93/C‑04607: „Woda w insta­la­cjach ogrze­wa­nia. Wyma­ga­nia i bada­nia jako­ści wody” w przy­pad­ku kie­dy woda w insta­la­cji nie odpo­wia­da wyma­ga­niom okre­ślo­nym powyż­szej nor­mie może dopro­wa­dzać do koro­zji ele­men­tów meta­lo­wych lub arma­tu­ry wewnątrz insta­la­cji. Pod­czas koro­zji powsta­ją rów­nież gazy

Zale­ca­ne rozwiązania

Zasto­so­wa­nie odpo­wietrz­ni­ków automatycznych 

W przy­pad­ku mon­ta­żu pomp cie­pła Fox-Air zawsze zale­ca­my sto­so­wa­nie odpo­wietrz­ni­ków auto­ma­tycz­nych w naj­wyż­szych punk­tach insta­la­cji nara­żo­nych na gro­ma­dze­nie się powie­trza lub gazów. Zale­tą takich odpo­wietrz­ni­ków jest sta­łe auto­ma­tycz­ne odpro­wa­dza­nie powietrza/gazów z insta­la­cji grzew­czej w przy­pad­ku wykry­cia powie­trza przez pły­wak zawar­ty wewnątrz.

Gdzie naj­le­piej zamon­to­wać odpowietrznik?

-Naj­wyż­szy punkt na zasi­la­niu pomię­dzy pom­pą cie­płą a zawo­rem 3‑drogowym C.O./CWU

-Bez­po­śred­nio do zbior­ni­ka bufo­ro­we­go w naj­wyż­szym punkcie

-Bez­po­śred­nio na zasi­la­niu wężow­ni­cy zasobnika/zbiornika CWU

Pom­py cie­pła Fox-Air nie mają odpo­wietrz­ni­ków auto­ma­tycz­nych wbu­do­wa­nych wewnątrz urzą­dze­nia bez­po­śred­nio na wymien­ni­ku (Skra­pla­czu) dla­te­go zale­ca­my mon­taż odpo­wietrz­ni­ka na prze­wo­dzie zasi­la­ją­cym z pom­py cie­pła przed zawo­rem 3‑Drogowym C.O./CWU w naj­wyż­szym punk­cie na rurze zasilającej.

Zawo­ry ser­wi­so­we spustowe

Zawo­ry ser­wi­so­we spu­sto­we pozwa­la­ją na popraw­ne odpo­wie­trze­nie ukła­du. Dzię­ki nim może­my wyko­nać tzw. prze­la­nie insta­la­cji co pozwo­li nam na wypar­cie powie­trza np. z wymien­ni­ka (skra­pla­cza) , wężow­ni­cy zasobnika/zbiornika czy też z ewen­tu­al­ne­go syfo­nu na ruro­cią­gu insta­la­cji grzewczej.

Loka­li­za­cja zaworów

Zawo­ry spu­sto­we mogą posłu­żyć w przy­szło­ści do łatwiej­sze­go ser­wi­so­wa­nia urzą­dze­nia np. Płu­ka­nie wymien­ni­ka (Skra­pla­cza)

Przelewanie/Odpowietrzanie wymien­ni­ka (skra­pla­cza) w pom­pie ciepła

Zawo­rem napeł­nia­ją­cym (1.) sta­le utrzy­mu­je­my ciśnie­nie w ukła­dzie grzew­czym ok. 2.5 bar , jed­no­cze­śnie zakrę­ca­my zawór odci­na­ją­cy przez zawo­rem 3‑Drogowym (2.) do zawo­ru spu­sto­we­go (3.) przy­krę­ca­my na szyb­ko­złą­czu wąż ogro­do­wy następ­nie dru­gi koniec węża ogro­do­we­go kie­ru­je­my do kana­li­za­cji bądź na zewnątrz obiek­tu, odkrę­ca­my zawór spu­sto­wy (3)  Odpowietrzamy/Przelewamy tak dłu­go aż woda z węża będzie pozba­wio­na powie­trza. Na koń­cu zakrę­ca­my zawór spu­sto­wy (3.)  odkrę­ca­my powrot­nie zawór (2.) Usta­la­my odpo­wied­nie ciśnie­nie w insta­la­cji za pomo­cą zawo­ru (1.)

Przelewanie/Odpowietrzanie wężow­ni­cy zbior­ni­ka CWU

Zawo­rem napeł­nia­ją­cym (1.) sta­le utrzy­mu­je­my ciśnie­nie w ukła­dzie grzew­czym ok. 2.5 bar , jed­no­cze­śnie zakrę­ca­my zawór odci­na­ją­cy przez filtrem/separatorem zanie­czysz­czeń (2.) do zawo­ru spu­sto­we­go (3.) przy­krę­ca­my na szyb­ko­złą­czu wąż ogro­do­wy następ­nie dru­gi koniec węża ogro­do­we­go kie­ru­je­my do kana­li­za­cji bądź na zewnątrz obiek­tu, Zawór 3‑Drogowy C.O./CWU (4.) musi być w pozy­cji CWU , odkrę­ca­my zawór spu­sto­wy (3) Odpowietrzamy/Przelewamy tak dłu­go aż woda z węża będzie pozba­wio­na powie­trza. Na koń­cu zakrę­ca­my zawór spu­sto­wy (3.)  odkrę­ca­my powrot­nie zawór (2.) Usta­la­my odpo­wied­nie ciśnie­nie w insta­la­cji za pomo­cą zawo­ru (1.)

Pod­su­mo­wa­nie

Odpo­wie­trze­nie układu/instalacji ma klu­czo­wy wpływ na uru­cho­mie­nie pom­py cie­pła, pamię­taj­my że popraw­nie odpo­wie­trzo­ny układ pozwa­la na pra­wi­dło­we prze­pro­wa­dze­nie pierw­sze­go uru­cho­mie­nia pom­py cie­pła, a odpo­wied­nie dopo­sa­że­nie ukła­du w odpo­wietrz­ni­ki auto­ma­tycz­ne może pozwo­lić unik­nąć pro­ble­mów zwią­za­nych z zapo­wie­trza­niem insta­la­cji w cza­sie pracy.

Nie­do­sta­tecz­ny prze­pływ może być rów­nież spo­wo­do­wa­ny zanie­czysz­cze­nia­mi wewnątrz ukła­du dla­te­go war­to poin­for­mo­wać klien­ta o cyklicz­nym spraw­dza­niu sta­nu zanie­czysz­cze­nia fil­trów mecha­nicz­nych i fil­tra magne­tycz­ne­go na insta­la­cji grzew­czej jak i ich czysz­cze­niu. Insta­la­cja pozba­wio­na zanie­czysz­czeń pozwa­la na dłu­go­trwa­łą pra­ce pom­py ciepła. 

Zbyt mały prze­pływ rów­nież będzie miał nega­tyw­ny wpływ na dzia­ła­nie pom­py cie­pła dla­te­go reko­men­do­wa­ne śred­ni­ce dla poszcze­gól­nych mocy mode­li Gre­en-Line oraz Blue-Line znaj­du­ją się w naszych wytycz­nych mon­ta­żo­wych dostęp­nych na stor­nie www.Fox-Air.pro w zakład­ce do pobra­nia, Wytycz­ne są klu­czo­we dla dłu­go­trwa­łej i bez­pro­ble­mo­wej pra­cy urządzenia.

Dodat­ko­wo war­to sprawdzić

Czuj­nik prze­pły­wu w pom­pach cie­pła Fox-Air znaj­du­ję się na wyj­ściu skra­pla­cza (zasi­la­nie) w gór­nej czę­ści urzą­dze­nia. Na jego kor­pu­sie jest umiesz­czo­na strzał­ka kie­run­ku prze­pły­wu , strzał­ka zawsze musi być skie­ro­wa­na w kie­run­ku zgod­nym z prze­pły­wem powsta­łym na sku­tek pra­cy pom­py obiegowej.

WAŻNE: Pod­czas wystę­po­wa­nia błę­du prze­pły­wu E032 w przy­pad­ku pew­no­ści popraw­ne­go odpo­wie­trze­nia insta­la­cji war­to skon­tro­lo­wać czy strzał­ka na czuj­ni­ku jest w odpo­wied­nim kierunku.

 


Cytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro