FoxTE­AM — rejestrac…
 
Notifications 
Cle­ar all 

FoxTE­AM — reje­stra­cja kon­ta oraz opis aplikacji.


JarekRektor
(@jarekrektor)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 2 lata temu
Posty: 23
Roz­po­czę­cie tema­tu  

Apli­ka­cja FOX TEAM jest to narzę­dzie dla insta­la­to­rów umoż­li­wia­ją­ce kom­plet­ną, elek­tro­nicz­ną doku­men­ta­cję zain­sta­lo­wa­nych pomp cie­pła FoxA­IR, ich auto­ry­za­cję oraz peł­ną auto­ma­ty­za­cję pro­ce­sów szko­leń. W tym miej­scu zgła­sza­my rów­nież pom­pę cie­pła do jej pierw­sze­go uruchomienia.

Apli­ka­cję moż­na pobrać z App Sto­re dla iOS oraz ze Skle­pu Play dla sys­te­mu Android.

Po zain­sta­lo­wa­niu apli­ka­cji nale­ży zare­je­stro­wać konto.

W tym celu kli­ka­my utwórz kon­to, uzu­peł­nia­my puste pola o dane per­so­nal­ne, dane do logo­wa­nia oraz dane firmy.

Jeśli nie posia­da­my ID insta­la­to­ra z sys­te­mu Foxes­sc­lo­ud- to pole pozo­sta­wia­my puste.

Akcep­tu­je­my regu­la­min i two­rzy­my konto.

Reje­stra­cję kon­ta nale­ży potwier­dzić na skrzyn­ce mailo­wej poda­nej przy rejestracji.

Goto­we! Kon­to utworzone.

 

Na głów­nym ekra­nie po zalo­go­wa­niu znaj­du­ją się dwie zakład­ki do wybo­ru:
Pom­py cie­pła” oraz „Falow­ni­ki

Pod zakład­ka­mi znaj­dzie­my nastę­pu­ją­ce pozycje:

Insta­la­tor – ran­ga insta­la­to­ra jaką posia­da­my i ilość urzą­dzeń do zain­sta­lo­wa­nia jaka bra­ku­je do kolej­ne­go poziomu

Szko­le­nia – tutaj znaj­dzie­my infor­ma­cję o ter­mi­nach pla­no­wa­nych szko­leń oraz może­my zapi­sać się na etap szko­le­nia któ­rym jeste­śmy zainteresowani

 

Po ukoń­cze­niu I eta­pu szko­le­nia odblo­ko­wu­je się moż­li­wość zapi­su na II etap szkolenia.

 

III etap szko­le­nia prze­zna­czo­ny jest wyłącz­nie dla auto­ry­zo­wa­nych part­ne­rów serwisowych.

Po ukoń­cze­niu szko­leń otrzy­mu­je­my odpo­wied­ni certyfikat:

 

Zle­ce­nia — infor­ma­cja o utwo­rzo­nych pro­ce­sach oraz ich sta­tu­sie. Z tego ekra­nu mamy moż­li­wość wyfil­tro­wa­nia zle­ceń po sta­tu­sie w jakim się znajdują.

Kolej­ne pozy­cje infor­mu­ją nas o miej­scu, któ­re zaj­mu­je­my w ran­kin­gu oraz o nagro­dach, któ­re nam przysługują.

 

Po ukoń­cze­niu szko­le­nia I eta­pu i otrzy­ma­niu upraw­nień, odblo­ku­je się opcja „Dodaj pom­pę”.

 

Od tego momen­tu macie Pań­stwo moż­li­wość doda­wa­nia pomp cie­pła.
Powo­dze­nia!


Cytat
Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro