FoxTE­AM — dodawanie…
 
Notifications 
Cle­ar all 

[Zamknię­te] FoxTE­AM — doda­wa­nie pom­py cie­pła przez instalatora


JarekRektor
(@jarekrektor)
Mem­ber Admin
Dołą­czył: 2 lata temu
Posty: 23
Roz­po­czę­cie tema­tu  

Po ukoń­cze­niu szko­le­nia I eta­pu i otrzy­ma­niu upraw­nień, odblo­ku­je się opcja „Dodaj pom­pę”.

Po jej klik­nię­ciu przej­dzie­my do eta­pu doda­wa­nia urzą­dze­nia.
Pierw­szym kro­kiem, któ­ry musi­my wyko­nać będzie wybór mode­lu urzą­dze­nia oraz poda­nie nume­rów seryj­nych zgła­sza­nej pompy.

Nume­ry te znaj­du­ją się na obu­do­wie pom­py, może­my je zeska­no­wać lub wpi­sać ręcznie.

 

W kolej­nym kro­ku wpi­su­je­my dane per­so­nal­ne klien­ta, wyra­ża­my zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych i prze­cho­dzi­my dalej. Następ­nie uzu­peł­nia­my infor­ma­cje o adre­sie inwe­sty­cji, gdzie zosta­ło zamon­to­wa­ne urzą­dze­nie oraz wpi­su­je­my dane per­so­nal­ne instalatora.

 

Następ­nie wypeł­nia­my for­mu­larz mon­ta­żu zgod­nie z rze­czy­wi­stym sta­nem wyko­na­nej insta­la­cji. Waż­ne aby wypeł­nić for­mu­larz w całości.

 

W kolej­nym kro­ku nale­ży dodać zdję­cia wyko­na­nej insta­la­cji oraz może­my wpi­sać dodat­ko­we uwagi.

Następ­nie prze­cho­dzi­my do pod­su­mo­wa­nia pro­ce­su doda­wa­nia pom­py, gdzie wery­fi­ku­je­my popraw­ność uzu­peł­nio­nych danych, któ­re może­my edy­to­wać w razie potrzeby.

 

Po wery­fi­ka­cji potwier­dza­my pra­wi­dło­wy mon­taż urzą­dze­nia i otrzy­mu­je­my infor­ma­cję o pra­wi­dło­wym doda­niu jed­nost­ki wraz z infor­ma­cją, że for­mu­larz cze­ka na akcep­ta­cję przez administratora.

Po pozy­tyw­nej wery­fi­ka­cji for­mu­la­rza przez admi­ni­stra­to­ra otrzy­ma­my odpo­wied­nie powia­do­mie­nie oraz przy­pi­sa­nie zle­ce­nia uru­cho­mie­nia pom­py przez odpo­wied­nie­go APS ( auto­ry­zo­wa­ne­go part­ne­ra serwisowego ).

Jeśli ukoń­czy­li­śmy zarów­no pierw­szy jak i dru­gi etap szko­le­nia to wte­dy pro­ces uru­cho­mie­nia pom­py gene­ru­je się auto­ma­tycz­nie w zakład­ce Zlecenia.

W tym przy­pad­ku musi­my przejść przez for­mu­larz pierw­sze­go uru­cho­mie­nia uzu­peł­nia­jąc nie­zbęd­ne oraz infor­ma­cje. Ten pro­ces rów­nież jest wery­fi­ko­wa­ny przez admi­ni­stra­to­ra. Po jego akcep­ta­cji urzą­dze­nie otrzy­mu­je gwa­ran­cję pro­du­cen­ta. W tym momen­cie na poda­ny adres mailo­wy wysy­ła­ny jest cer­ty­fi­kat gwa­ran­cyj­ny oraz warun­ki gwa­ran­cji dla klien­ta końcowego.

 

Nato­miast na skrzyn­kę mailo­wą insta­la­to­ra wysy­ła­ny jest pro­to­kół mon­ta­żu oraz pierw­sze­go uru­cho­mie­nia pompy.

Na każ­dym eta­pie wypeł­nia­nia for­mu­la­rzy mon­ta­żu i pierw­sze­go uru­cho­mie­nia ist­nie­je moż­li­wość prze­rwa­nia pro­ce­su. Koniecz­ne będzie poda­nie powo­du prze­rwa­nia procesu.
 
Wszel­kie uwa­gi i suge­stie doty­czą­ce funk­cjo­no­wa­nia apli­ka­cji pro­si­my zgła­szać do wspar­cia tech­nicz­ne­go FoxAIR.

 


Sha­re:

FoxA­IR Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Ema­il:
Biu­ro: info@fox-air.pro
Ser­wis: serwis@fox-air.pro